Vartotojo vadovas

1. ĮVADAS

Energijos išteklių biržos operatoriaus (toliau – Operatorius) administruojama elektroninė prekybos biržoje sistema (toliau – EPS) skirta prekybos pasiūlymų teikimui įsigyti biokuro produktus, sudaryti elektronines „Kuro pirkimo-pardavimo sutartis“ bei atlikti su kuro pristatymu susijusių veiksmų administravimą.

Prekyba biokuru EPS vykdoma vadovaujantis Centralizuotomis prekybos biokuru taisyklėmis ir Energijos išteklių biržos reglamentu (toliau – Reglamentas) bei Operatoriaus patvirtintomis Prekybos biokuro produktais sąlygomis ir Biokuro tiekimo tipinėmis sąlygomis. Prekybą biržoje reglamentuojantys dokumentai publikuojami Operatoriaus svetainėje www.baltpool.lt/lt/dokumentai/.

Šio vartotojo vadovo paskirtis patarti skaitytojams kaip naudoti EPS, atliekant biokuro prekybos funkcijas.

1.1. Naudojami terminai, įvedimo ir valdymo elementai

 

1 lentelė

Terminai

Terminas

Aprašymas

Biokuro produktas

Biokuro rūšies ir pristatymo laikotarpio kombinacija.

Biokuro rūšis

Rūšimi apibrėžiamas konkrečių kokybinių savybių ir frakcijos biokuras, kuriuo prekiaujama biržoje. Plačiau skaitykite „Prekybos biokuro produktais sąlygose“.

Elektroninis pranešimas

Operatoriaus nustatytos struktūros ir turinio elektroninis laiškas.

EPS

Elektroninė prekybos biržoje sistema, prie kurios jungiasi vartotojas, norėdamas prekiauti biržoje.

Kuro tiekimo grafikas

Susitarimas tarp kuro Pirkėjo ir Pardavėjo dėl kuro tiekimo pagal įsigaliojusį sandorį.

Pavedimas

Teisiškai saistantis vartotojo EPS teikiamas pasiūlymas (oferta) ir (arba) sutikimas (akceptas) pavedime nurodytomis sąlygomis savo sąskaita sudaryti sandorį biržoje.

Paskyra

EPS paskyra, skirta vartotojo prekybai EPS.

Prekybos aikštelė

Vartotojų nurodytos faktinės kuro buvimo arba pristatymo vietos.

Prekybos sesija

Laikotarpis nuo pavedimų biržoje teikimo laikotarpio pradžios iki galutinių rezultatų paskelbimo. Prasidedantis trečią savaitės darbo dieną 8.00 val. ir pasibaigiantis kitos savaitės antrą darbo dieną 10.30 val. (Pirkėjams) 11.00 val (Pardavėjams).

Pristatymo laikotarpis

Kuro fizinio pristatymo laikotarpis, apibrėžtas konkrečiu savaitės, mėnesio, ketvirčio ar pusmečio laikotarpiu.

Tne

Tona naftos ekvivalento. Tai energetinis matavimo vienetas, atitinkantis 11,63 MWh.

Sandoris

Vartotojų pavedimų pirkti ir parduoti kuro produktus pagrindu sudarytas susitarimas dėl kuro produktų pirkimo-pardavimo pavedimuose nurodytomis sąlygomis.

SM1, SM1W, SM2, SM3, MG1, MG2, MG3, KD

Biokuro rūšies kodas. Plačiau skaitykite „Prekybos biokuro produktais sąlygose“ ir „Prekybos kuro durpėmis taisyklėse“.

Pastaba! Operatorius turi teisę keisti prekiaujamų produktų sąrašą.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė (užtikrinimo priemonė)

Dalyvio pateikta Operatoriaus naudai dalyvio įsipareigojimų, susijusių su prekyba biržoje, įvykdymo užtikrinimo priemonė, atitinkanti Reglamente nustatytus reikalavimus.

 
2 lentelė

Sistemos elementų žymėjimas

Elementas

Aprašymas

[Mygtukas]

Prekybos sistemos lango mygtukai (taip pat vadinami komandiniais mygtukais) tekste yra žymimi kvadratiniais skliausteliais []. Tarp skliaustelių yra rašomas mygtuko pavadinimas. EPS atvaizduoti kaip stačiakampiai mygtukai ir aktyvios nuorodos (tekstas).

/Meniu punktas/

Tekste pasvirusiais brūkšniais // yra žymimas EPS meniu ir (arba) submeniu punktas. Tarp brūkšnių yra rašomas meniu ir (arba) submeniu punkto pavadinimas.

Nuoroda

EPS ir tekste mėlynos spalvos fonu išskiriamos aktyvios nuorodos, kurias paspaudus pele, atidaromas atitinkamas pasirinkimas. Nuorodos tekstas nusako jos paskirtį.

Reikšmės pasirinkimo elementas. Paspaudus [ ] atveriamas galimų reikšmių sąrašas. Norima reikšmė pasirenkama pažymėjus ją kairiu pelės klavišu.

Duomenų įvedimo elementas. Priklausomai nuo paskirties galima įvesti skaitines arba tekstines reikšmes. Norima reikšmė įvedama klaviatūra, prieš tai aktyvavus elementą kairiuoju pelės klavišu.

Pasirinkimo langelis. Greta esantis tekstas atspinti galimą veiksmą. Figūra parodo ar yra pasirinkta nurodyta reikšmė arba sąlyga. Vartotojas gali keisti pasirinkimo langelio reikšmę pele pažymint arba panaikinant požymį langelyje.

Žymimoji akutė. Greta esantis tekstas atspindi galimą veiksmą ar pasirinkimą. Figūra parodo, ar yra pasirinktas vienas iš kelių galimų veiksmų. Vartotojas gali pažymėti norimą žymimąją akutę pelės paspaudimu.

Išjungimo elementas. Paspaudus elementą kairiuoju pelės klavišu, atidarytas informacinis pranešimas, uždaromas.

,

Pavedimų pateikimo laiko žymėjimo elementas. Žalios spalvos elemento fonas reiškia, kad pirkimo ir (arba) pardavimo pavedimai yra priimami EPS.

Pirkimo pavedimų pateikimo laiko žymėjimo elementas. Oranžinės spalvos elemento fonas reiškia, kad pirkimo pavedimų pateikimo laikas baigėsi, juos galima tik atšaukti iš EPS.

,

Pavedimų pateikimo laiko žymėjimo elementas. Raudonos spalvos elemento fonas reiškia, kad pirkimo ir (arba) pardavimo pavedimų pateikimo ir atšaukimo laikas baigėsi.

Pateiktų duomenų papildomos informacijos elementas. Informacija pateikiama kairiu pelės klavišu pažymėjus elementą.

Dokumento atsisiuntimo piktograma. Kairiu pelės klavišu paspaudus piktogramą, atsiunčiamas pasirinktas dokumentas.

Dokumento peržiūros piktograma. Kairiu pelės klavišu paspaudus piktogramą, atidaromas pasirinktas dokumentas.

Pirkimo aikštelės žymėjimo piktograma prekybos aikštelių žemėlapyje. Pele užvedus ant piktogramos pateikiama prekybos aikštelės informacija.

Pardavimo aikštelės žymėjimo piktograma prekybos aikštelių žemėlapyje. Pele užvedus ant piktogramos pateikiamas prekybos aikštelės pavadinimas.

Deklaruotos rezervo vietos žymėjimo piktograma žemėlapyje. Pele užvedus ant piktogramos pateikiama informacija apie deklaruotą rezervo vietą.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimas be žymėjimo simbolio kairiajame viršutiniame stačiakampio kampe parodo, kad pavedime nustatytas 30 tne minimalus sandorio kiekis.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimo žymėjimas geltonos spalvos trikampiu viršutiniame kairiajame stačiakampio kampe parodo, kad pavedime nustatytas 90 tne minimalus sandorio kiekis.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimo žymėjimas juodos spalvos trikampiu viršutiniame kairiajame stačiakampio kampe parodo, kad pavedime nustatytas minimalus sandorio kiekis (tne) sutampa su pavedimo kiekiu. Šis žymėjimas gali būti taikomas, kai perkamas ar parduodamas kiekis (tne) yra mažesnis nei 60 tne.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimo žymėjimas raudonos spalvos trikampiu viršutiniame kairiajame stačiakampio kampe parodo, kad pavedime nustatytas 180 tne minimalus sandorio kiekis.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimo žymėjimas raudonos spalvos bėgių ženklu kairiajame viršutiniame kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik geležinkelio transportu.

Granulių pardavimo arba pirkimo pavedimo žymėjimas pilkos spalvos „S“ raide kairiajame apatiniame stačiakampio kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik didmaišiais, kuriuos iškraus Pardavėjas.

Granulių pardavimo arba pirkimo pavedimo žymėjimas. pilkos spalvos „B“ raide kairiajame apatiniame stačiakampio kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik didmaišiais, kuriuos iškraus Pirkėjas.

Granulių pardavimo arba pirkimo pavedimo žymėjimas pilkos spalvos „P“ raide kairiajame apatiniame stačiakampio kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik pneumatiniu transportu.

Granulių pardavimo arba pirkimo pavedimo žymėjimas pilkos spalvos „sS“ raidėmis kairiajame apatiniame stačiakampio kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik maišeliais (10-20 kg), kuriuos iškraus Pardavėjas.

Granulių pardavimo arba pirkimo pavedimo žymėjimas pilkos spalvos „sB“ raidėmis kairiajame apatiniame stačiakampio kampe parodo, kad pagal šį pavedimą tiekimas turi būti vykdomas tik maišeliais (10-20 kg), kuriuos iškraus Pirkėjas.

Pardavimo ir (arba) pirkimo pavedimo duomenų išdėstymas:

· Pirmasis skaičius – kuro pirkimo arba pardavimo kaina. Pirkimo atveju – tai kaina nurodyta teikiant pavedimą. Pardavimo atveju – tai kuro pardavimo kaina, įvertinus faktinius transportavimo kaštus iki konkrečios Pirkėjo aikštelės.

· Antras viršutinis skaičius – savaitinis pavedimo kiekis, tne.

· Antras apatinis skaičius – preliminariai realizuojamas savaitinis pavedimo kiekis, tne.

Pardavimo pavedimo skaitmenys žymimi žalia spalva, kai visu ar dalimi pardavimo pavedimo sudaromas preliminarus sandoris.

Pardavimo pavedimo skaitmenys žymimi raudona spalva, kai pardavimo pavedimo kaina yra didesnė už pirkimo pavedime nurodytą kainą. Pagal šį pardavimo pavedimą preliminarus sandoris nėra sudaromas.

Pardavimo pavedimo skaitmenys žymimi juoda spalva, kai šiuo pardavimo pavedimu nėra sudaromas preliminarus sandoris, nes šio pardavimo pavedimo kaina yra didesnė už kitų pardavimo pavedimų kainas ir pirkimo pavedimas yra realizuojamas su pigesniais pardavimo pasiūlymais.

Prisijungusio vartotojo pateikti pavedimai išskiriami melsvu fonu.

 

1.2. Elektroninė prekybos biržoje sistema

EPS pasiekiama bet kurio kompiuterio, turinčio interneto prieigą, naršyklėje. Galima naudotis Internet Explorer (versija ne senesnė nei 10), Mozilla Firefox, Google Chrome ar Opera interneto naršyklėmis. Operatorius visada rekomenduoja naudoti naujausią naršyklės versiją.

EPS yra sudaryta iš trijų paskyrų, t. y. viešosios, kuri prieinama visiems asmenims, vartotojo paskyros – ji suteikiama tik registruotiems biržos dalyviams ir Operatoriaus paskyros, kuri skirta Energijos išteklių biržos operatoriui BALTPOOL UAB. Vartotojo vadove aprašomos vartotojo paskyroje atliekamos funkcijos.

Paleiskite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite adresą https://e.baltpool.lt. Naršyklėje bus atidaryta viešoji EPS paskyra (1 pav.).

 

1 pav. Viešoji EPS paskyra

 

1.3. Pagrindiniai EPS elementai

Visi EPS langai sudaryti iš šių pagrindinių sričių (2 pav.):

 1. Antraštės.
 2. Meniu juostos.
 3. Duomenų pateikimo srities.

Antraštėje (2 pav. 1 sritis) pateikiama EPS data ir laikas bei prisijungusio vartotojo informacija. Paspaudus antraštėje [Atsijungti], baigiamas prisijungusio vartotojo darbo su EPS seansas. Vartotojų informavimo tikslais, antraštėje pateikiamas pavedimų pateikimo laikų vaizdinis žymėjimas, kuris plačiau aprašytas 2 lentelėje „Sistemos elementų žymėjimas“.

Meniu juostoje (2 pav. 2 sritis) pateikiamos nuorodos į EPS duomenų pateikimo sritis, kurios plačiau aprašytos meniu punktus atitinkančių pavadinimų skyriuose.

Duomenų pateikimo srityje (2 pav. 3 sritis) pateikiamas meniu pasirinkto puslapio turinys, kuriame galima atlikti duomenų įvedimo arba peržiūros veiksmus.

 

2 pav. EPS langų pagrindiniai elementai

 

Visi veiksmai ir pasirinkimai EPS yra atliekami pelės ir klaviatūros pagalba, spaudžiant aktyvias nuorodas, mygtukus ir suvedant reikalingus duomenis klaviatūra.

1.4. Prisijungimas prie EPS

Registruotiems vartotojams Operatorius suteikia EPS vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie naudojami prisijungimui prie vartotojo paskyros. Prisijungimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape EPS viešojoje paskyroje (1 pav.) prisijungimo elemente (3 pav.) vartotojas turi įvesti jam suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Suvedęs prisijungimo duomenis, vartotojas turi paspausti [PRISIJUNGTI].

 

3 pav. EPS prisijungimo elementas. I etapas

 

Paspaudęs [PRISIJUNGTI], EPS prisijungimo elemente pateiks informacinį pranešimą (4 pav.).

 

4 pav. Informacinis pranešimas

 

SMS žinutė bus išsiųsta biržos dalyvio „Prašyme suteikti prisijungimus prie EPS“ nurodytu vartotojo mobiliojo telefono numeriu. EPS išsiuntus SMS žinutę, EPS prisijungimo elemente pateiks informacinį pranešimą ir atidarys prisijungimo II etapo elementą. SMS žinute gautą kodą, vartotojas turį įvesti prisijungimo II etapo elemente (5 pav.).

 

5 pav. EPS prisijungimo elementas. II etapas

 

Suvedus kodą, spauskite [PRISIJUNGTI]. Prisijungus bus atidarytas pradinis EPS langas, t. y. prekybos langas (6 pav.).

 

6 pav. Prekybos langas

 

1.5. Prisijungimo prie EPS klaidos

Vartotojui įvedus neteisingus prisijungimo duomenis, EPS prisijungimo elemente (3 pav.) pateiks klaidos pranešimą:

 • Įvedus neteisingą vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį (7 pav.);

 

7 pav. Klaidos pranešimas

 • Neįvedus vartotojo vardo ir (arba) slaptažodžio (8 pav.);

 

8 pav. Klaidos pranešimas

 • Įvedus neteisingą SMS kodą (9 pav.).

 

9 pav. Klaidos pranešimas

 

Pagal klaidos pranešimą, vartotojas turi suvesti teisingus prisijungimo duomenis ir pakartotinai paspausti [PRISIJUNGTI] (3 pav.).

 

1.6. Atsijungimas iš EPS

Baigus darbą EPS, visada atsijunkite nuo sistemos. Tai atlikti galima antraštėje paspaudus [ATSIJUNGTI] (2 pav.). Atsijungus, vartotojui bus atidaryta viešoji EPS paskyra (1 pav.).

EPS atsijungs automatiškai, jei vartotojas joje neatliks aktyvių veiksmų ilgiau nei 30 minučių. Likus 5 minutėms iki automatinio atjungimo, EPS atidarys likusio laiko iki automatinio atjungimo skaičiuoklės pranešimą (10 pav.).

 

10 pav. Laiko skaičiuoklės pranešimas

 

Vartotojas norėdamas tęsti darbą EPS, turi paspausti [TĘSTI DARBĄ]. Vartotojui nepratęsus sesijos darbo, EPS jį automatiškai atjungs ir pateiks sesijos pabaigos pranešimą (11 pav.).

 

11 pav. Sesijos pabaigos pranešimas

 

Vartotojas norėdamas iš naujo prisijungti prie EPS, turi paspausti [JUNGTIS DAR KARTĄ]. EPS vartotojui atidarys EPS prisijungimo pirmojo etapo elementą (3 pav.).

 

1.7. Slaptažodžio priminimas

Vartotojui pamiršus prisijungimo slaptažodį, EPS prisijungimo pirmojo etapo lange (3 pav.) turi paspausti žemiau esančią nuorodą Pamiršote slaptažodį?. EPS vartotojui atidarys naujo slaptažodžio gavimui reikalingos informacijos pateikimo elementą (12 pav.).

 

12 pav. Slaptažodžio gavimo elementas

 

Elemente vartotojas turi suvesti savo vartotojo vardą arba elektroninio pašto adresą ir paspausti [GAUTI NAUJĄ SLAPTAŽODĮ]. Paspaudus komandinį mygtuką, vartotojui į el. pašto bus nusiųstas slaptažodžio atstatymo pranešimas bei EPS pateiks informacinį pranešimą (13 pav.).

 

13 pav. Informacinis pranešimas

 

Vadovaudamasis el. paštu gautame pranešime pateikta informacija, vartotojas slaptažodžio atkūrimui turi paspausti jam atsiųstą nuorodą. Ją paspaudus, atsidarys EPS slaptažodžio atstatymo langas (14 pav.), kuriame bus pateiktas slaptažodžio pavyzdys bei rekomendacijos naujam slaptažodžiui.

 

14 pav. Slaptažodžio atstatymo langas

 

Vartotojui įvedus naują slaptažodį, spausti [Atkurti slaptažodį]. EPS pateiks informacinį pranešimą apie slaptažodžio atkūrimą (15 pav.). Prisijungimui, spausti nuorodą Prisijungti. Paspaudus nuorodą, EPS atidarys EPS prisijungimo pirmojo etapo langą (3 pav.).

 

15 pav. Informacinis pranešimas

 

Nuo šio momento vartotojas, prisijungimui prie EPS, turi naudoti naująjį slaptažodį.

 

1.8. Slaptažodžio keitimas

Vartotojai, jiems suteiktus prisijungimo slaptažodžius, gali pasikeiti meniu /NUSTATYMAI/, /Paskyros nustatymai/. Plačiau skaitykite 5.1 skyriuje „Paskyros nustatymai“.

2. PREKYBA

2.1. Prekyba

 

Visiems galiojantiems pirkimo pavedimams pateiktų pardavimo pavedimų eiles vartotojas gali peržiūrėti meniu /Prekyba/. Pasirinkus šį meniu, bus atidarytas visų biržoje kotiruojamų kuro produktų prekybos langas (16 pav.).

 

16 pav. Prekybos langas

 

Vartotojai, norintys matyti tik jį dominančių produktų pasiūlymus, informacijos filtravimo elemente (17 pav.) turi pažymėti jį dominančius elementus ir EPS automatiškai atnaujins prekybos duomenis.

 

17 pav. Informacijos grupavimo elementas

 

Prekybos lango duomenų atvaizdavimą galima keisti pagal produktų arba tiekimo laikotarpių grupes. Vartotojai gali pasirinkti rodyti tik jį dominančių produktų ir (arba) tiekimo laikotarpių pavedimų eiles. Vartotojai taip pat gali pasirinkti „Rodyti visas eilutes“, „Rodyti ne tuščias eilutes“ ir „Rodyti tik su mano pavedimais“. Pasirinkus elementus, EPS automatiškai atnaujins prekybos lango duomenys (16 pav.).

Pirkėjai produkto pasirinkimo elemente (17 pav.) papildomai gali pasirinkti „Rodyti pasiūlymus į pirkimo aikšteles“. Pasirinkus šį pavedimų filtravimo elementą, Pirkėjui bus atidarytas jo visiems pateiktiems pavedimams sudaromos pardavimo pavedimų eilės. Ši informacija pateikiama pasiūlymų į pirkimo aikšteles lange (18 pav.).

 

18 pav. Pasiūlymų į pirkimo aikšteles langas

 

2.1.1. Kotiruočių lentelė

EPS prekyba vykdoma taikant standartines „Kuro pirkimo-pardavimo sutarties“ sąlygas (standartinė prekyba). Papildomai galima taikyti nestandartines prekybos sąlygas, pagal kurias teikiami pavedimai yra iškeliami į nestandartinės prekybos kotiruočių lenteles, aiškiai nurodant taikomas nestandartines prekybos sąlygas. (19 pav.).

Kotiruočių lentelėse kiekvienam pirkimo pavedimui sudaroma pardavimo pavedimų eilė. Vertikaliai, lentelės stulpeliuose išdėstomi pirkimo pavedimai, nurodant kokioje apskrityje vyksta pirkimas. Kiekvienam pirkimo pavedimui sudaroma visų į biržą pateiktų pardavimo pavedimų eilė. Į eilę įtraukiami tie pardavimo pavedimai, kuriuose nurodytos sąlygos sutampa su pirkimo pavedime nurodytomis sąlygomis. Pardavimo pavedimo kaina kiekvienam pirkimo pavedimui yra perskaičiuojama įvertinus faktinį transportavimo atstumą iki konkretaus Pirkėjo, todėl tas pats pardavimo pavedimas kitų pirkimo pavedimų eilėse rodomas su skirtingomis pardavimo kainomis. Pardavimo pavedimai išdėstomi eilės tvarka pagal sandorių sudarymo principus (plačiau skaitykite 3.1 skyriuje „Sandorių sudarymo ir kainos nustatymo principai“).

 

19 pav. Kotiruočių lentelė

 

Lentelėje pardavimo pavedimai žymimi keliomis spalvomis. Spalvų reikšmės:

 • Žalia spalva. Su šiuo pateiktu pardavimo pavedimu sudaromas preliminarus sandoris.
 • Pilka spalva. Pardavimo pavedimo kaina yra aukštesnė už konkuruojančius pardavimo pavedimus šiam pirkimo pavedimui, todėl šio pirkimo pavedimo kiekis buvo realizuotas su kitais pigesniais pardavimo pavedimais.
 • Raudona spalva. Pateikto pardavimo pavedimo kaina yra didesnė už pirkimo pavedimo kainą, todėl su šiuo pardavimo pavedimu nebus sudaromas preliminarus sandoris.

2.1.2. Lentelė „Aktyvūs pavedimai“

Lentelėje „Aktyvūs pavedimai“ (20 pav.) pateikiama prisijungusio vartotojo pateiktų pavedimų informacija.

 

20 pav. Lentelė „Aktyvūs pavedimai“

 

Lentelės „Aktyvūs pavedimai“ elementai:

 • Pirk./Pard. – pirkimo arba pardavimo pavedimas.
 • Prekybos aikštelė – pavedime nurodytas pirkimo arba pardavimo aikštelės pavadinimas.
 • Produktas – prekybos objektas: kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis.
 • Kiekis, tne/sav. – pavedimo savaitinis kiekis.
 • Trukmė, sav. – pristatymo laikotarpio savaičių skaičius.
 • Kaina, Eur/tne – kuro kaina už 1 tne. Pardavimo pavedimų – minimali pardavimo kaina, o pirkimo pavedimų – maksimali pirkimo kaina.
 • Vertė, Eur – bendra pavedimo vertė. Apskaičiuojama kaip „Kiekio, tne/sav.“,  „Trukmės, sav.“ ir „Kainos, Eur/tne“ sandauga.
 • Likęs kiekis, tne/sav. – pavedimo savaitinis kiekis, kuris nebuvo realizuotas ankstesniuose aukcionuose. Šis kiekis apskaičiuojamas iš pavedimo savaitinio kiekio atimant pagal šį pavedimą anksčiau įvykusiuose aukcionuose sudarytų sandorių kiekį.
 • Vykdomas kiekis, tne/sav – preliminariai šiame aukcione vykdomas savaitinis kiekis.

Vartotojai lentelėje „Aktyvūs pavedimai“ iki prekybos pavedimų pateikimo etapo pabaigos gali atlikti sekančius veiksmus :

 • Atšaukti į biržą pateiktus pavedimus. Atšaukimas vykdomas, ties norimu atšaukti pavedimu, paspaudžiant piktogramą []. Apie pavedimų atšaukimą plačiau skaitykite 2.2.4 skyriuje „Pavedimo atšaukimas“.
 • Pasirašyti nepasirašytus pavedimus. Pasirašymas vykdomas, ties norimu pasirašyti pavedimu, paspaudžiant piktogramą []. Plačiau skaitykite 2.2.2 skyriuje „Pavedimo pasirašymas“.
 • Pakeisti galiojančio pavedimo kainą. Kainos keitimas vykdomas, ties norimu keisti pavedimu paspaudžiant piktogramą []. Plačiau skaitykite 2.2.5 skyriuje „Pavedimo kainos keitimas“.

Pele paspaudus bet kurioje pavedimo eilutės vietoje, atidaromas pateikto pavedimo kainos keitimo langas (21 pav.).

 

21 pav. Pavedimo duomenų informacinis pranešimas

 

2.2. Naujas pavedimas

EPS prekybos pavedimus galima pateikti nuo kiekvienos kalendorinės savaitės trečios darbo dienos 08.00 val. iki kitos kalendorinės savaitės antros darbo dienos (aukciono dienos) atitinkamai pirkimo pavedimus iki 10.30 val. bei pardavimo pavedimus iki 11.00 val.

Pavedimai į biržą pateikiami dviem žingsniais. Pirmajame – įvedami pavedimo duomenys, o antrajame – vartotojas turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su pavedimo pateikimo sąlygomis, ir pasirašyti teikiamą pavedimą. Plačiau skaitykite 2.2.2 skyriuje „Pavedimo pasirašymas“.

Pavedimo duomenys įvedami meniu punkte /Prekyba/ pasirinkus submeniu /Naujas pavedimas/ arba Prekybos lange kotiruočių lentelėje paspaudus piktogramą []prie kuro produkto, kuriam norima pateikti pavedimą (22 pav.).

 

22 pav. Prekybos langas

 

Atidarytame pavedimo duomenų įvedimo lange (23 pav.) vartotojui pateikiama informacija:

 • Prekybos limitas. Vartotojui pateikiama maksimali naujai teiktinų pavedimų vertė, kuriai pakanka nepanaudotos užtikrinimo priemonės. Prekybos limito suma apskaičiuojama po tiekimo laikotarpio pasirinkimo. Paspaudus informacijos elemento sumą, atidaromas užtikrinimo priemonių langas (55 pav.). Daugiau apie užtikrinimo priemones skaitykite 2.4 skyriuje „Užtikrinimo priemonės“.

Teikdamas naują pavedimą, vartotojas privalo įvesti arba pasirinkti šiuos duomenis:

 • Pirk/Pard. pasirenkama iš sąrašo. Jei prie EPS yra prisijungęs Pirkėjas, tai visada bus nurodyta „pirkti“, o jei Pardavėjas – „parduoti“.
 • Produktas pasirenkamas iš sąrašo, kurį tvirtina Operatorius „Prekybos biokuro produktais sąlygose“. Pasirinkus produktą, EPS atidarys informacinį pranešimą, kuriame nurodyti pagrindiniai produkto kokybiniai ir frakcijos parametrai.
 • Tiekimo laikotarpis pasirenkamas iš sąrašo. Pateikiami laikotarpiai, kuriais galima sudaryti sandorius pagal Reglamento nuostatas. Pasirinkus, EPS atidarys informacinį pranešimą, kuriame nurodyta tiekimo pradžia ir trukmė savaitėmis.
 • Prekybos aikštelė pasirenkama iš sąrašo aikštelė, iš kurios arba į kurią bus vykdoma prekyba. Jei prekybos aikštelėje suteiktos teisės vykdyti prekybą nestandartinėmis sąlygomis, jos nurodomos automatiškai. (24 pav.). Pirkėjas gali nuimti nestandartinės sąlygos žymėjimą, jei ji nėra privaloma. Nuėmus žymėjimą, pavedimas bus pateiktas į standartinę prekybą.
 • Pristatymo tipas (elementas rodomas tik pavedimams, kuriuose pasirinktoje prekybos aikštelėje tiekimas gali būti vykdomas ir geležinkelio autotransportu). Teikiant pirkimo pavedimą Pirkėjas papildomai gali nurodyti ar priims geležinkeliu pristatomą kurą. Teikiant pardavimo pavedimą šis elementas neaktyvus, pristatymo tipas geležinkelio transportu yra nurodomas automatiškai, pagal pardavimo aikštelės nustatymus (24 pav.).
 • Pavedimo kiekis, tne. Įvedamas norimas pirkti arba parduoti kuro kiekis per savaitę. Duomenys įvedami sveikais skaičiais. Pavedimo kiekis turi būti 6 tne kartotinis, jei kiekis mažesnis už 60 tne/sav. Jei didesnis arba lygus 60 tne/sav. kiekio kartotinis turi būti 30 tne.
 • Minimalus sandorio kiekis pasirenkamas iš sąrašo. Galimos reikšmės 30, 90, 180 tne ir „Kaip ir pavedimas (kai <60 tne/sav.)“. Pirkėjams reikšmių pasirinkimas ribojamas priklausomai nuo įrenginių instaliuotos galios, o Pardavėjams reikšmės pasirinkimas neribojamas. Pagal nutylėjimą visiems vartotojams pateikiama „Kaip ir pavedimas (kai <60 tne/sav.)“ reikšmė.
  Jei tiekimas vykdomas geležinkelio transportu, minimalus sandorio kiekis prilyginamas pavedimo kiekiui (24 pav.).
 • Bendras pavedimo kiekis, tne. Bendras pavedimo kiekis apskaičiuojamas kaip įvesto pavedimo kiekio per savaitę ir pasirinkto pristatymo laikotarpio savaičių skaičiaus sandauga.
 • Pavedimo kaina, Eur už 1 tne. Pirkėjas įveda maksimalią kuro pirkimo kainą, o Pardavėjas – minimalią kuro pardavimo kainą. Duomenys įvedami vieno euro tikslumu.
 • Transportavimo įkainis, Eur už 1 tne kilometrui (elementas rodomas tik pardavimo pavedimams). Įvedamas 1 kilometro įkainis vienai tne. Duomenys įvedami vieno euro cento tikslumu.
  Jei iš prekybos aikštelės tiekimas bus vykdomas geležinkeliu, transportavimo įkainis susideda iš dviejų dedamųjų: įkainio iki geležinkelio stoties ir įkainio privažiuojamuoju keliu.
 • Maksimalus transportavimo atstumas, km (elementas rodomas tik pardavimo pavedimams). Pateikiamas /Paskyros nustatymuose/ nustatytas maksimalus kuro transportavimo atstumas.
 • Vertė, Eur. Pavedimo pirkti pavedimo vertė apskaičiuojama kaip pavedime nurodyto bendro pavedimo kiekio ir kainos sandauga. Pavedimo parduoti pavedimo vertė apskaičiuojama kaip pavedime nurodyto bendro pavedimo kiekio ir kainos sandauga pridėjus maksimalius kuro produkto transportavimo kaštus, t. y. maksimalaus transportavimo atstumo ir transportavimo įkainio sandaugą. Transportavimo kaštai apvalinami vieno euro tikslumu į didesnę pusę tokiu būdu: jeigu apskaičiuotų transportavimo kaštų centų skaičius didesnis negu 0 (nulis), prie transportavimo kaštų eurų skaičiaus pridedamas vienetas, o centų skaičius prilyginamas 0 (nuliui).
 • Galioja iki. Pasirenkama iš sąrašo aukciono data iki kurios galios pavedimas. Sąraše nurodomos visos aukciono datos, kuriuose bus prekiaujama pasirinktu produktu. Jei įvykus aukcionui pavedimo galiojimo data būna pasibaigusi – šis pavedimas automatiškai atšaukiamas iš biržos.

 

23 pav. Pardavimo pavedimo duomenų įvedimo langas

 

24 pav. Pirkimo pavedimo duomenų įvedimo langas

 

Bet kuriuo pavedimo teikimo metu, vartotojas gali atsisakyti teikti pavedimą į biržą, paspausdamas [ATŠAUKTI]. Vartotojui bus atidaromas Prekybos langas (22 pav.).

Suvedus duomenis, pavedimas pateikiamas į biržą, paspaudžiant [PATEIKTI NAUJĄ PAVEDIMĄ]. EPS antraštėje pateiks vartotojui informacinį pranešimą (25 pav.) apie teikiamo pavedimo būklę bei atidarys pavedimo pasirašymo langą (36 pav.).

 

25 pav. Informacinis pranešimas

 

2.2.1. Pavedimo teikimo klaidos

Jei teikiamame pavedime vartotojas įvedė netinkamus duomenis arba nepasirinko elemento, EPS pateiks klaidos informacinį pranešimą:

 • Nepasirinkus pavedimo rūšies, produkto, tiekimo laikotarpio, prekybos aikštelės arba galioja iki ties nepasirinktu elementu pateikimas informacinis pranešimas (26 pav.)

 

26 pav. Informacinis pranešimas

 • Neįvedus pavedimo kiekio, elemento rėmelis paryškinamas mėlyna spalva ir pateikiamas informacinis pranešimas (27 pav.).

 

27 pav. Informacinis pranešimas

 • Pavedimo kiekį nurodžius ne 6 tne kartotinį arba jei kiekis didesnis už 60 tne, ne 30 tne kartotinį, elemento rėmelis paryškinamas mėlyna spalva ir pateikiamas informacinis pranešimas (28 pav.).

 

28 pav. Informacinis pranešimas

 • Įvedus didesnį arba lygų 60 tne pavedimo kiekį ir minimalų sandorio kiekį nurodžius „Kaip ir pavedimas (kai <60 tne/sav.)“ ties elementu bus atidarytas informacinis pranešimas (29 pav.).

 

29 pav. Informacinis pranešimas

 • Neįvedus pavedimo kainos arba transportavimo įkainio, trūkstamo elemento rėmelis paryškinamas mėlyna spalva ir pateikiamas informacinis pranešimas (30 pav.).

 

30 pav. Informacinis pranešimas

 • Prieš teikiant pavedimą, /Paskyros nustatymuose/ nenustačius maksimalaus transportavimo atstumo, EPS antraštėje pateiks informacinį pranešimą (31 pav.).

 

31 pav. Informacinis pranešimas

 • Teikiant naują pavedimą ir esant nepakankamam užtikrinimo priemonės likučiui, EPS antraštėje pateiks informacinį pranešimą (32 pav.). Šiuo atveju, pavedimas nebus išsaugotas EPS. Norėdamas pateikti pavedimą, vartotojas turi sumažinti teikiamo pavedimo vertę iki sumos nurodytos „Prekybos limitas“ arba pateikti papildomą užtikrinimo priemonę.

 

32 pav. Informacinis pranešimas

 • Vartotojui teikiant pavedimą pasibaigus pavedimų pateikimo laikui, EPS pateiks atitinkamą informacinį pranešimą (33 pav. – 35 pav.). Teikiamas pavedimas nebus išsaugomas EPS. Norėdamas pateikti pavedimą, vartotojas turi tai atlikti pavedimų teikimo laikotarpiu, t. y. nuo kiekvienos kalendorinės savaitės trečios darbo dienos 08.00 val. iki kitos kalendorinės savaitės antros darbo dienos pirkimo pavedimams iki 10.30 val. bei pardavimo pavedimams iki 11.00 val.

 

33 pav. Informacinis pranešimas

 

34 pav. Informacinis pranešimas

 

35 pav. Informacinis pranešimas

 

Pakoregavus teikiamo pavedimo duomenis pagal atitinkamą informacinį pranešimą, pakartotinai spausti [PATEIKTI PAVEDIMĄ].

 

2.2.2. Pavedimo pasirašymas

Paspaudus [PATEIKTI PAVEDIMĄ], pavedimas yra išsaugomas EPS. Tokio pavedimo būsena /Pavedimų sąraše/ rodoma, kaip „Nepasirašytas“ (50 pav.). Būsenos „Nepasirašytas“ pavedimas dar nėra pateiktas į biržą ir sandorių sudaryme nedalyvauja. Norint pateikti pavedimą į biržą, jį reikia pasirašyti. Pasirašyti pavedimą galima iškart po pavedimo duomenų įvedimo arba meniu pasirinkus /Pavedimai/ ir atidarytame Pavedimų sąrašo lange (50 pav.) paspaudus piktogramą [ ]. Abiem atvejais, vartotojas bus perkeliamas į pavedimo pasirašymo langą (36 pav.).

Prieš pasirašant pavedimą vartotojas privalo patikrinti teikiamo pavedimo duomenis bei pažymėti, kad susipažino ir sutinka su pavedimo teikimo sąlygomis (uždedamos varnelės ties abejomis sąlygomis). Pavedimo pateikimo sąlygas galima perskaityti, paspaudus nuorodas Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos ir Dalyvio patvirtinimai ir garantijos (sąlygos pateikiamos Energijos išteklių biržos dalyvio sutarties 1 priede). Abu dokumentai pateikiami Opetariaus tinklapyje www.baltpool.lt/lt/dokumentai/). Jei duomenys teisingi, vartotojas spaudžia [PASIRAŠYTI PAVEDIMĄ]. Jei norima koreguoti pavedimo duomenis, vartotojas spaudžia [KEISTI PAVEDIMĄ], jei norima atsisakyti pavedimo pateikimo – [ATŠAUKTI].

 

36 pav. Pavedimo pasirašymo langas

 

Paspaudus [PASIRAŠYTI PAVEDIMĄ], pavedimas yra pateikiamas į biržą ir dalyvauja sandorių sudaryme. Pavedimų sąraše (50 pav.) tokio pateikto pavedimo būsena žymima „Galiojantis“.

Vartotojui bandant pateikti pavedimą, nepažymėjus sutikimo su pavedimo teikimo sąlygomis, pavedimas nebus pateikiamas į biržą ir nepažymėtas elemento rėmelis bus paryškintas mėlyna spalva ir pateiktas informacinis pranešimas (37 pav.).

 

37 pav. Informacinis pranešimas

 

Pažymėjus trūkstamą elementą, pavedimo pateikimui pakartotinai spausti [PASIRAŠYTI PAVEDIMĄ].

Pasirašius pavedimą, EPS antraštėje pateiks vartotojui informacinį pranešimą (38 pav.) apie teikiamo pavedimo būklę ir jis perkeliamas į Prekybos langą (22 pav.).

 

38 pav. Informacinis pranešimas

 

Aukcioną dieną Pirkėjai pavedimus į biržą gali pateikti iki pirkimo pavedimų pateikimo etapo pabaigos, o pardavimo pavedimus – iki pardavimo pavedimų pateikimo etapo pabaigos. Bandant įvestą, bet dar nepasirašytą, pavedimą pasirašyti vėliau, EPS pasirašymo piktograma bus neaktyvi ir bus pateiktas trumpas informacinis pranešimas: pirkimo pavedimams – (39 pav.), pardavimo pavedimams – (40 pav.)

 

39 pav. Pirkimo pavedimo pasirašymas

 

40 pav. Pardavimo pavedimo pasirašymas

 

2.2.3. Pavedimo duomenų keitimas

Pavedimo duomenis keisti leidžiama iki jo pateikimo į biržą momento, vėliau pavedimą galima tik atšaukti iš biržos.

Įvesto į EPS pavedimo duomenų keitimas galimas pavedimo pasirašymo lange (36 pav.) paspaudus [KEISTI PAVEDIMĄ]. Vartotojui atidaromas pavedimo duomenų įvedimo langas (23 pav.), kuriame galima keisti norimus pavedimo duomenis. Pakeitus duomenis ir norint pateikti pavedimą į biržą, spausti [PATEIKTI NAUJĄ PAVEDIMĄ].

Išsaugojus duomenis, vartotojui atidaromas pavedimo pasirašymo langas (36 pav.). Apie pavedimo pasirašymą plačiau skaitykite 2.2.2 skyriuje „Pavedimo pasirašymas“.

 

2.2.4. Pavedimo atšaukimas

Įvestą į EPS arba jau pateiktą į biržą, bet dar nerealizuotą pavedimą, galima atšaukti iš EPS arba atitinkamai iš biržos. Pavedimo atšaukimą galima atlikti keletu būdu:

 • Pavedimo pasirašymo metu pavedimo pasirašymo lange (36 pav.) spaudžiant [ATŠAUKTI PAVEDIMĄ].
 • Prekybos lange (22 pav.) lentelėje „Aktyvūs pavedimai“, ties norimu atšaukti pavedimu, paspaudus piktogramą [].
 • /Pavedimai/ atidarytame Pavedimų sąraše (50 pav.) ties norimu atšaukti pavedimu, paspaudus piktogramą [].

 Visais atvejais EPS pateiks pavedimo atšaukimo patvirtinimo pranešimą (41 pav.).

 

41 pav. Pavedimo atšaukimo patvirtinimas.

 

Pavedimas atšaukiamas paspaudus [TAIP]. Norint atsisakyti pavedimo atšaukimo, paspausti [NE].

Pranešime kairiu pelės klavišo paspaudimu vartotojui pažymėjus elementą „Atšaukus sukurti naują pavedimą“, EPS sukurs naujo pavedimo ruošinį pagal atšaukiamo pavedimo duomenis ir bus atidarytas Pavedimo duomenų įvedimo langas su užpildytais atšaukiamo pavedimo duomenimis (23 pav.).

Atšaukus pavedimą, EPS antraštėje pateiks atšaukimo patvirtinimo informacinį pranešimą (42 pav.). Atšauktas pavedimas sandorių sudaryme nebedalyvauja. Pavedimų sąraše (50 pav.) atšaukto pavedimo būsena pažymima „Atšauktas“.

 

42 pav. Pavedimo atšaukimo informacinis pranešimas

 

Vartotojui bandant atšaukti pavedimą prasidėjus aukcionui, pavedimo atšaukimo piktograma bus neaktyvi bei EPS pateiks trumpą informacinį pranešimą (43 pav.).

 

43 pav. Pavedimo atšaukimas

 

2.2.5. Pavedimo kainos keitimas

Prekybos lange (44 pav.) lentelėje „Aktyvūs pavedimai“ ties norimu keisti pavedimu paspaudus kainos keitimo piktogramą [] arba paspaudus bet kurioje pavedimo eilutės vietoje galima pakeisti tik pavedimo kainą, nekeičiant kitų pavedimo parametrų.

 

44 pav. Prekybos langas

 

Vartotojui bus atidarytas pavedimo kainos keitimo langas (45 pav.) arba (46 pav.). Lange bus pateikta visa keičiamo pavedimo informacija. Naujos kainos įvedimo elemente vartotojas kainą gali keisti vieno euro tikslumu.

 

45 pav. Pirkimo pavedimo kainos keitimo langas

 

Pardavimo pavedimų kainos keitimo lange (46 pav.) vartotojui papildomai pateikiama perskaičiuota pardavimo pavedimo kaina (stulpelis „Siūloma kaina“), įvertinus transportavimo kaštus iki visų pirkimo pavedimų, su kuriais jis grupuojamas, prekybos aikštelių.

Tamsiau išryškinta „Siūloma kaina“ reiškia, kad tam pirkimo pavedimui buvo pasirinkta ją keisti, tačiau pardavimo pavedimas yra grupuojamas su keletu pirkimo pavedimų, todėl įvedus naują kainą, ji bus perskaičiuota visiems pirkimo pasiūlymams.

 

46 pav. Pardavimo pavedimo kainos keitimo langas

 

Įvedus naują pavedimo kainą, vartotojas turi paspausti [KEISTI PAVEDIMO KAINĄ]. EPS pateiks informacinį pranešimą (47 pav.) ir atidarys prekybos langą (44 pav.).

 

47 pav. Informacinis pranešimas

 

Pardavėjai, aukciono vykdymo etape, pardavimo pavedimų kainą gali tik mažinti, tad jei bus bandoma ją padidinti, paspaudus [KEISTI PAVEDIMO KAINĄ] EPS pateiks informacinį pranešimą, kuriame nurodoma, kad kaina negali viršyti prieš tai buvusios pavedimo kainos (48 pav.).

Taip pat Pardavėjai šiame etape negali atšaukti jau pateiktų pavedimų, todėl pardavimo pavedimo kainos keitimo lange [ATŠAUKTI PAVEDIMĄ] bus neaktyvus (48 pav.).

 

48 pav. Pardavimo pavedimo kainos keitimo langas

 

Pirkėjui bandant pakeisti kainą, kai pasibaigė pirkimo pavedimų pateikimas, lentelėje bus aktyvus tik atšaukimo mygtukas, kainos keitimo mygtukas neaktyvus (49 pav.).

 

49 pav. Pirkimo pavedimo kainos keitimo langas

 

2.3. Pavedimai

Meniu /PREKYBA/ pasirinkus submeniu /Pavedimai/, vartotojui EPS atidarys visų jo pateiktų pavedimų sąrašo langą (50 pav.).

 

50 pav. Pavedimų sąrašas

 

Pavedimų sąrašo lange numatyta pavedimų filtravimo galimybė. Vartotojas, norėdamas matyti tik jį dominančius pavedimus, filtravimo elemente (51 pav.) turi pasirinkti norimą filtrą.

 

51 pav. Filtravimo elementas

 

Pasirinkus filtrą, reikia paspausti [IEŠKOTI].  EPS atrinks pavedimus atitinkančius pasirinkimą ir juos pateiks lentelėje „Pavedimai“ (52 pav.).

 

52 pav. Lentelė Pavedimai

 

Lentelės „Pavedimai“ elementų reikšmės:

 • Nr. – pateikto pavedimo unikalus numeris EPS.
 • Būsena – pateikto pavedimo būsena, plačiau aptariama 2.3.1 skyriuje „Pavedimo būsenos“.
 • Tipas – pirkimo arba pardavimo pavedimas.
 • Produktas – prekybos objektas: kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis. Paspaudus konkretaus produkto pavadinimą, atidaromas pasirinkto produkto prekybos langas (16 pav.). Jei nuoroda neaktyvi, vadinasi šiuo produktu prekyba yra pasibaigusi.
 • Kiekis, tne/sav. – pavedimo savaitinis kiekis.
 • Neįvykdytas kiekis, tne/sav. – pavedimo savaitinis kiekis, kuris nebuvo realizuotas ankstesniuose aukcionuose. Šis kiekis apskaičiuojamas iš pavedimo savaitinio kiekio atimant pagal šį pavedimą anksčiau įvykusiuose aukcionuose sudarytų sandorių savaitinį kiekį.
 • Trukmė, savaitė(s). – pristatymo laikotarpio savaičių skaičius.
 • Kaina, Eur/tne – kuro kaina už 1 tne. Pardavimo pavedimų – minimali pardavimo kaina, o pirkimo pavedimų – maksimali pirkimo kaina su atvežimu iki pirkimo aikštelės.
 • Vertė, Eur – bendra pavedimo vertė. Apskaičiuojama kaip „Kiekio, tne/sav.“,  „Trukmės, savaitė(s)“ ir „Kainos, Eur/tne“ sandauga.
 • Transportavimo įkainis, Eur/km tne. atstumas, km. Šie duomenys pateikiami tik pardavimo pavedimams. Tai pardavimo pavedimo įvedimo metu nurodyti transportavimo kaštai ir /Prekybos nustatymuose/ nurodytas maksimalus transportavimo atstumas.
 • Aikštelė – iš (į) kokios (-ią) prekybos aikštelės (-ę) vykdomas pardavimas (pirkimas). Aikštelė parodo iš kurios vietos (pardavimo atveju) arba į kurią vietą (pirkimo atveju) turi būti pristatomas kuras.
 • Galioja iki – pavedimo galiojimo laikas. Pavedimo galiojimas rodo, kurios dienos aukcione paskutinį kartą dalyvaus pavedimas. Po paskutinio aukciono pavedimas automatiškai atšaukiamas iš biržos ir jo būsena žymima „Pasibaigęs galiojimas“ arba „Įvykdytas“, jei su pavedimu sudaromas sandoris.

Pavedimų sąrašo lange vartotojas gali atlikti šiuos veiksmus:

 • paspaudus piktogramą [], peržiūrėti pateikto pavedimo informaciją (53 pav.). Joje pateikiami visi pavedimo duomenys, kainos keitimo, bei sudaryto sandorio informacija, jei šio pavedimo būsena yra įvykdytas.
 • paspaudus piktogramą [], atšaukti pasirinktą pavedimą iš biržos, kurio būsena žymima „Galiojantis“ arba „Nepasirašytas“;
 • paspaudus piktogramą [], įvestą, bet dar nepasirašytą pavedimą, gali pasirašyti;
 • paspaudus piktogramą [], keisti galiojančių pavedimų kainą, nekeičiant kitų pavedimo parametrų.

53 pav. Pavedimo duomenų langas

 

2.3.1. Pavedimo būsenos

Visiems pavedimams EPS priskiria tam tikras būsenas. Pavedimų būsenos pateikiamos Pavedimų sąrašo lange lentelėje „Pavedimai“ (52 pav.). Galimos pavedimų būsenos:

 • Nepasirašytas – pavedimas įvestas, bet nepasirašytas. Toks pavedimas sandorių sudaryme nedalyvauja.
 • Galiojantis – įvestas ir pasirašytas pavedimas. Šios būsenos pavedimai dalyvauja aukcione.
 • Atšauktas – pavedimas buvo atšauktas ir sandorių sudaryme nebedalyvauja.
 • Pasibaigęs galiojimas – pavedimo galiojimo laikas pasibaigęs.
 • Įvykdytas – pavedimu buvo sudarytas sandoris (-iai).

Įvesto, bet dar nepasirašyto pavedimo būsena žymima „Nepasirašytas“, po pavedimo pasirašymo būsena pakeičiama į „Galiojantis“. Vartotojas gali atšaukti tik tą pavedimą, kurio būsenos yra „Nepasirašytas“ arba „Galiojantis“. Atšaukus pavedimą, jo būsena pažymima „Atšauktas“.

Aukcione sudarius sandorį, pavedimo būsena pažymima „Įvykdytas“. Po aukciono pasibaigus pavedimo galiojimo laikui, pavedimo būsena pažymima „Pasibaigęs galiojimas“. Jei pavedimas buvo dalinai realizuotas, likęs nerealizuotas pavedimo kiekis žymimas „Galiojantis“.

Pavedimų būsenų pasikeitimų procesas pavaizduotas 54 pav.

 

54 pav. Pavedimų būsenų pasikeitimo procesas

 

2.4. Užtikrinimo priemonės

Užtikrinimo priemonių dydžiai ir pateikimo sąlygos nustatytos Energijos išteklių biržos reglamente.

Vartotojui teikiant pavedimą, EPS rezervuoja 5% arba 15% (B, C ir D kategorijos dalyviams teikiantiems pavedimus dėl savaitės trukmės produktų pirkimo ir (arba) pardavimo) nuo pavedimo vertės. Pardavimo atveju prie pavedimo vertės pridedami maksimalūs transportavimo kaštai. Esant nepakankamam užtikrinimo priemonės likučiui, pavedimas EPS nebus išsaugomas. Plačiau skaitykite 2.2 skyriuje „Naujas pavedimas“.

Sudarius ilgesnio nei kalendorinės savaitės trukmės sandorius, EPS B, C, D kategorijos vartotojams rezervuoja papildomas užtikrinimo priemones tokia verte, kad bendra tam konkrečiam sandoriui pateiktų užtikrinimo priemonių vertė būtų lygi 10% nuo sudaryto sandorio vertės.

Užtikrinimo priemonės rezervuojamos pagal biržoje esančius pavedimus, kurių būklė „Galiojantis“ ir sudarytus sandorius, kurių būsenos „Laukia patvirtinimo“ arba „Galiojantis“.

Pateiktų užtikrinimo priemonių informacija ir rezervuotų užtikrinimo priemonių ataskaita (55 pav.) pateikiama meniu punkte /Prekyba/ pasirinkus submeniu punktą /Užtikrinimo priemonės/.

 

55 pav. Užtikrinimo priemonės

 

Lentelė „Prekybos limitai pardavimams“ pateikiama C ir D kategorijų Pardavėjams. Pagal Prekybos biokuro produktais sąlygas šių kategorijų Pardavėjams yra ribojama sudaromų sandorių vertė: C kategorijai maksimali sandorių ir pateiktų pavedimų vertė negali viršyti nuosavo kapitalo daugiau nei 10 kartų, D kategorijos – 5 kartų.

Lentelės „Prekybos limitai pardavimams“ elementai:

 • Limitas, Eur – leistina maksimali teiktinų pavedimų ir (arba) sudarytinų sandorių verčių suma.
 • Rezervuotas limitas, Eur – visų pateiktų pavedimų ir sudarytų sandorių verčių suma (vertinama likusi nepristatyto sandorio vertė).
 • Nepanaudotas limitas, Eur – „Limito, Eur“ ir „Rezervuoto limito, Eur“ skirtumas.

Lentelėse „Biokuro prekybai pateiktos bankų garantijos“ ir „Pateiktos piniginės lėšos biokuro prekybai“ vartotojui pateikta informacija apie jo Operatoriui pateiktas užtikrinimo priemones.

Lentelės „Biokuro prekybai pateiktos bankų garantijos“ elementai:

 • Bankas – banko, išdavusio banko garantiją, pavadinimas.
 • Numeris – banko garantijos numeris.
 • Galioja nuo – banko garantijos galiojimo pradžia.
 • Galioja iki – banko garantijos galiojimo pabaiga.
 • Vertė, Eur – pateiktos banko garantijos suma.
 • Rezervuota vertė, Eur – pateiktų užtikrinimo priemonių panaudota suma pagal galiojančius sandorius ir (arba) pavedimus.
 • Balansas, Eur – nepanaudotų užtikrinimo priemonių vertė, apskaičiuojama kaip „Vertės, Eur“ ir „Rezervuotos vertės, Eur“ skirtumas.

Lentelės „Pateiktos piniginės lėšos biokuro prekybai“ elementai:

 • Balanso data – data, kada paskutinį kartą buvo atnaujinti užtikrinimo priemonių likučiai.
 • Vertė, Eur – pateiktų piniginių lėšų suma.
 • Rezervuota vertė, Eur – pateiktų užtikrinimo priemonių panaudota suma pagal galiojančius sandorius ir (arba) pavedimus.
 • Balansas, Eur – nepanaudotų užtikrinimo priemonių vertė, apskaičiuojama kaip „Vertės, Eur“ ir „Rezervuotos vertės, Eur“ skirtumas.

Lentelėje „Užtikrinimo priemonės prekybai biokuru“ vartotojui pateikiama informacija apie jo pateiktiems pavedimams ir (arba) sudarytiems sandoriams rezervuotas užtikrinimo priemones. Lentelės elementai:

 • Operacija, numeris – „Pavedimas“ – užtikrinimo priemonė rezervuota pateiktam pavedimui, unikalus pavedimo numeris. „Sandoris“ – užtikrinimo priemonė rezervuota sandorio vykdymui, unikalus sandorio numeris EPS.
 • Sandorio šalis – kitos sudaryto sandorio šalies pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, ir jo prekybos aikštelės pavadinimas.
 • Produktas – pavedimo arba sandorio prekybos objektas: kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis. Paspaudus pele produkto pavadinimą, atidaromas to produkto prekybos langas (16 pav.). Jei nuoroda neaktyvi, vadinasi šiuo produktu prekyba yra pasibaigusi.
 • Kaina, Eur/tne – pateikto pavedimo arba sudaryto sandorio kaina už 1 tne.
 • Viso kiekis, tne – pateikto pavedimo arba sudaryto sandorio visas kiekis. Pardavėjams skliausteliuose žalia spalva nurodytas jau pristatytas kuro kiekis, t. y. pagal Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas faktiškai pristatytas kuro kiekis.
 • Vertė, Eur – pateikto pavedimo arba sudaryto sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Kainos, Eur/tne“ ir „Viso kiekio, tne“ sandauga. Pardavėjams, kurie jau suderino pristatyto Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas“ daliai patiekto kuro, nurodyta likusio nepristatyto kuro vertė.
 • Maksimalūs transporto kaštai, Eur – pardavimo pavedimo maksimalūs transportavimo kaštai. Apskaičiuojami kaip Pardavėjo nustatyto maksimalaus atstumo, transportavimo įkainio, savaitinio kiekio ir pristatymo savaičių skaičiaus sandauga. Užvedus pele ant šio elemento– rodomos daugiklių reikšmės.
 • Reikalaujama užtikrinimo priemonė – Reglamente nustatytas užtikrinimo priemonės dydis.
 • Užtikrinimo priemonės Banko garantija, Eur – pagal šį sandorį ar pavedimą panaudota užtikrinimo priemonės suma iš pateiktos banko garantijos sumos. Pardavėjams ši suma perskaičiuojama, suderinus Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą. Pirkėjų sandoriams ši suma atlaisvinama suderinus sandorio uždarymo procedūrą, plačiau skaitykite 4.1.2 skyriuje „Sandorio užbaigimo procedūros inicijavimas“.
 • Užtikrinimo priemonė lėšos, Eur – pagal šį sandorį ar pavedimą panaudota užtikrinimo priemonės suma iš pateiktų piniginių lėšų sumos. Pardavėjams ši suma perskaičiuojama, suderinus Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą. Pirkėjų sandoriams ši suma atlaisvinama suderinus sandorio uždarymo procedūrą, plačiau skaitykite 4.1.2 skyriuje „Sandorio užbaigimo procedūros inicijavimas“.
 • Rezervuota iki – nurodoma data iki kurios rezervuota užtikrinimo priemonė konkrečiam pavedimui arba sandoriui. Rezervacijos pabaiga nustatoma, prie pavedimo arba sandorio produkto pristatymo pabaigos datos pridėjus 75 kalendorines dienas.
 • Pristatytas ir derintas kiekis – per EPS suderintas kuro kiekis, kuris vertinamas pagal Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitoje nurodytus duomenis. Užvedus pele ant stulpelio duomenų, bus atidarytas informacinis pranešimas su nuorodomis į Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitas. Plačiau apie jas skaitykite 4.3.1 skyriuje „Kokybės ataskaitos duomenų įvedimas“.
 • [] – paspaudus piktogramą galima pasirinkti „Derinti kuro kokybę“„ ar „Inicijuoti sandorio uždarymą““.

 

2.4.1. Užtikrinimo priemonių grąžinimas

Vartotojai, norintys susigrąžinti pateiktas užtikrinimo priemones, Operatoriui per EPS gali pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas Užtikrinimo priemonių lange (55 pav.) paspaudžiant [GRĄŽINTI UŽTIKRINIMO PRIEMONES].

Vartotojui bus atidarytas užtikrinimo priemonės grąžinimo pranešimas (56 pav.), kuriame įmonės rekvizitai užpildomi automatiškai. Užtikrinimo priemonės grąžinamos tik į dalyvio sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Vartotojas gali įvesti tik prašomą grąžinti užtikrinimo priemonės sumą. Prieš teikdamas prašymą, privalo patvirtinti, jog susipažino su prašymo teikimo sąlygomis. Prašymas patiekiamas, paspaudžiant [PASIRAŠYTI IR SIŲSTI], prašymo teikimas atmetamas, paspaudžiant [ATŠAUKTI].

 

56 pav. Užtikrinimo priemonės grąžinimo pranešimas

 

Gautą prašymą Operatorius įvertins ir užtikrinimo priemones grąžins vadovaudamasis Energijos išteklių biržos reglamente nustatytomis sąlygomis ir terminais.

 

3. AUKCIONAS

EPS aukcionas vykdomas Prekybos kalendoriuje paskelbtomis aukciono dienomis, paprastai antrą kalendorinę savaitės darbo dieną.

Aukciono dieną EPS informaciniais tiksliais pateikia aukciono vykdymo laiko juostą. Laiko juosta suskirstyta atkarpomis pagal tai, kokius veiksmus gali atlikti vartotojai.

 

57 pav. Aukciono vykdymo laiko juosta

 

Aukciono vykdymas susideda iš šių etapų:

 • 10:30 baigiasi pirkimo pavedimų pateikimo etapas.
 • Laikotarpiu nuo 10:30 iki 11:00 tęsiasi pardavimo pavedimų pateikimo etapas. Šio etapo metu Pardavėjai gali koreguoti ir (ar) atšaukti esamus pardavimo pavedimus bei teikti naujus. Pirkėjai šiame etape negali pateikti naujų ar koreguoti esamų pavedimų, tačiau turi teisę atšaukti anksčiau pateiktus pirkimo pavedimus.
 • Aukciono etapas.
 • 12:00 paskelbiami preliminarūs prekybos rezultatai.

Aukciono etapas prasideda 11:00 ir tęsiasi 3 (tris) minutes. Šiame etape dalyviai neturi teisės atšaukti esamų pavedimų ir (ar) pateikti naujų, bet Pardavėjai gali mažinti pateiktų pavedimų pardavimo kainą neribotą kartų skaičių. Jeigu Pardavėjo sumažinta pardavimo pavedimo kaina įtakoja preliminarius prekybos rezultatus (pasikeičia sandorius sudarantys dalyviai arba sandorių kaina ir (ar) kiekis), to konkretaus produkto aukciono etapas pratęsiamas naujam 3 (trijų) minučių laikotarpiui nuo pakeisto pavedimo įvedimo momento. Aukciono etapas gali būti pratęsiamas neribotą kartų skaičių, bet ne ilgiau nei iki 12:00.

Vykstant aukcionui EPS prekybos lange kiekvienam produktui atskirai rodo likusį laiką iki aukciono pabaigos. Jei aukcionas pratęsiamas pagal aukščiau aprašytas sąlygas, EPS tam produktui aukcioną pratęsia naujam 3 minučių laikotarpiui ir laiko skaičiuoklę paleidžia iš naujo (58 pav.).

 

58 pav. Kotiruočių lentelė aukciono metu

 

Pratęsus aukcioną, EPS antraštėje pateiks informacinį pranešimą, kuriame nurodomas produktas, kuriam pratęstas aukcionas ir laikas iki kurio aukcionas pratęstas (59 pav.).

 

59 pav. Aukciono pratęsimo pranešimas

 

Likus mažiau nei 3 minutėms iki aukciono pabaigos, bet pasikeitus aukciono pratęsimui būtinoms sąlygoms, aukciono laikas nebepratęsiamas naujam 3 minučių laikotarpiui ir jis bus baigtas lygiai 12:00. Tokiu atveju EPS antraštėje pateiktame aukciono pratęsimo pranešime bus nurodytas aukciono uždarymo laikas, .t y. 12:00:00 (60 pav.).

 

60 pav. Aukciono pratęsimo pranešimas

 

Galutiniai prekybos rezultatai skelbiami vadovaujantis prekybos rezultatų skelbimo tvarkaraščiu.

 

3 lentelė

Prekybos rezultatų paskelbimo tvarkaraštis

Laikas

Proceso dalys

12:00

Preliminarių rezultatų paskelbimo laikas

12:00 – 13:00

Dalyvių pretenzijų dėl pateiktų klaidingų pavedimų pateikimo terminas

13:00 – 16:30

Operatoriaus sprendimų dėl dalyvių pretenzijų išnagrinėjimo terminas

16:30

Galutinių rezultatų paskelbimo laikas

 

3.1. Sandorių sudarymo ir kainos nustatymo principai

Sandoriai sudaromi su vartotojų pateiktais pirkimo ir pardavimo pavedimais, kurie tenkina šias sąlygas:

 • Perkamas ir parduodamas tas pats produktas, t. y. sutampa kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis.
 • Pirkėjo aikštelėje naudojamas pristatymo tipas (pvz. pristatymas didmaišiais, kuriuos iškraus pirkėjas) pardavėjui yra priimtinas, t. y. sutampa su pardavėjo pavedimo teikimo metu nurodytu būdu.
 • Pirkėjo aikštelėje nurodytos nestandartinės prekybos sąlygos, pardavėjui yra priimtinos, t. y. pardavėjas teikdamas pavedimą išreiškia sutikimą kurą tiekti nurodytomis nestandartinėmis sąlygomis.
 • Pardavėjo nurodytas maksimalus transportavimo atstumas yra mažesnis arba lygus atstumui iki Pirkėjo aikštelės.
 • Pavedimo parduoti kaina yra mažesnė ar lygi pavedimo pirkti kainai.
 • Pardavimo pavedimo kiekis (ar likusi neįvykdyta jo dalis) yra didesnis arba lygus pirkimo pavedime nurodytam minimaliam sandorio kiekiui.

EPS pirkimo pavedimai išdėstomi kainos mažėjimo tvarka. Pavedimams su vienoda kaina taikomas laiko prioritetas, t. y. pirmenybę turi pavedimas, kuris buvo anksčiau pateiktas į biržą. Visiems pirkimo pavedimas sudaroma pardavimo pasiūlymų eilė. Pardavimo pavedimo kaina perskaičiuojama įvertinus faktinius transportavimo kaštus iki konkrečios Pirkėjo aikštelės.

Pirkimo ir pardavimo pavedimai poruojami pagal didžiausią teigiamą skirtumą tarp Pirkėjo kainos ir Pardavėjo kainos. Tarp suporuotų pavedimų sudaromas sandoris. Jeigu dviejų ar daugiau pavedimų kainų skirtumas yra vienodas, pavedimai realizuojami jų įvedimo į EPS tvarka (pirmiau vykdomas anksčiau į EPS įvestas pavedimas). Tuo atveju, jei sugrupuotų pirkti ir parduoti pavedimų kiekiai nesutampa, neparduotas arba nenupirktas pavedimo kiekio likutis toliau lieka biržoje ir dalyvauja kituose sandoriuose (kol pasibaigia pavedimų galiojimas). Tais atvejais, kai likęs pavedimo kiekis yra mažesnis nei nustatytas minimalus sandorio kiekis, neįvykdyta pavedimo dalis automatiškai atšaukiama. Šis sandorių sudarymo ciklas kartojamas tol, kol biržoje yra pavedimų, atitinkančių sandorio sudarymui būtinas sąlygas.

Sudaromų sandorių kainos nustatomos Pirkėjų aukciono principu, t. y. pagal konkretų Pirkėjo pavedimą sudaromiems sandoriams nustatoma viena kaina, kuri lygi paskutinio Pardavėjo pavedimo, realizuoto su tuo konkrečiu Pirkėjo pavedimu, kainai (61 pav.).

 

61 pav. Sandorio kainos nustatymo tvarka

 

3.2. Preliminarūs sandoriai

Aukciono dieną pasibaigus prekybos sesijai, EPS pateikia informacinį pranešimą (62 pav.).

 

62 pav. Informacinis pranešimas

 

Vartotojui informaciniame pranešime (62 pav.) paspaudus nuorodą čia, EPS atidarys visų biržoje sudarytų preliminarių sandorių langą (63 pav.).

 

63 pav. Preliminarūs sandoriai

 

Prisijungusio vartotojo sandoriai lentelėse pažymimi žydra spalva.

Virš lentelių „Preliminarūs sandoriai“ nurodomas produktas, kuriam sudaryti preliminarūs sandoriai ir nestandartinės prekybos sąlygos.

Lentelių elementai:

 • Pirkimo pavedimai – pirkimo pavedimo, kuriuo sudaromas preliminarus sandoris, informacija:
  • Apskritis – nurodoma apskritis, kurioje vykdomas pirkimas.
  • Kiekis, tne – pateikto pirkimo pavedimo savaitinis kiekis.
  • Kaina, Eur /tne –pateikto pirkimo pavedimo kaina.
 • Pardavimo pavedimai. Pardavimo pavedimo, kuriuo sudaromas preliminarus sandoris, informacija:
  • Kiekis, tne – pateikto pardavimo pavedimo savaitinis kiekis.
  • Kaina, Eur /tne – pateikto pardavimo pavedimo kaina, įvertinus faktinius transportavimo kaštus iki konkrečios Pirkėjo aikštelės.
 • Sandoris – preliminaraus sandorio, informacija:
  • Kiekis, tne – preliminaraus sandorio savaitinis kiekis.
  • Trukmė, sav. – produkto pristatymo trukmė savaitėmis.
  • Visas kiekis, tne – apskaičiuojamas kaip „Kiekio, tne/sav.“ ir „Trukmės, sav.“ sandauga.
  • Kaina, Eur /tne – preliminaraus sandorio kaina.
  • Vertė, Eur – preliminaraus sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Viso kiekio, tne“ (Sandoris) ir„Kainos, Eur /tne“ (Sandoris) sandauga.

 

4. SANDORIŲ VALDYMAS

4.1. Sandoriai

Operatorius, pasibaigus gautų pretenzijų nagrinėjimo terminui iki galutinių rezultatų paskelbimo termino pabaigos, įvykdo aukcioną. Įvykdžius aukcioną, EPS visuose informacinės srities languose pateikia informacinį pranešimą (64 pav.).

 

64 pav. Informacinis pranešimas

 

EPS meniu punkte /Sandorių valdymas/ pasirinkus submeniu punktą /Sandoriai/, atidaroma informacija apie visus dalyvio sudarytus sandorius (65 pav.).

 

 

65 pav. Sandorių sąrašas

 

Lentelės „Sandorių sąrašas“ elementai:

 • Dokumento piktograma [] – pele paspaudus dokumento piktogramą, bus atsiųsta elektroninė dokumento kopija.
 • Nr., sandorio data – unikalus sandorio numeris EPS (sutampa su „Kuro pirkimo-pardavimo sutarties“ numeriu) ir sandorio sudarymo data.
 • Būsena – sandorio būsena. Plačiau skaitykite 4.1.1 skyriuje „Sandorių būsenos“.
 • Pirkėjas (pavadinimas, aikštelė) – sandorį sudariusio Pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė ir pristatymo aikštelės pavadinimai.
 • Pardavėjas – sandorį sudariusio Pardavėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Produktas – produktas (kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis) kuriuo sudarytas sandoris. Paspaudus pele produkto pavadinimą, atidaromas to produkto prekybos langas (44 pav.). Jei nuoroda neaktyvi, vadinasi šiuo produktu prekyba yra pasibaigusi.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Trukmė, savaitė(s) –produkto pristatymo trukmė savaitėmis.
 • Kaina, Eur/tne –sudaryto sandorio kaina už 1 tne.
 • Vertė, Eur – bendra sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Kiekio, tne/sav.“,  „Trukmės, savaitė(s)“ ir „Kainos, Eur/tne“ sandauga.
 • Pristatytas ir derintas kiekis – per EPS suderintas kuro kiekis, kuris vertinamas pagal Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitoje nurodytus duomenis.
 • [] – paspaudus piktogramą atidaromas sandorio informacijos langas (66 pav.).
 • [] – paspaudus piktogramą galima pasirinkti:

 

66 pav. Sandorio informacijos langas

 

4.1.1. Sandorių būsenos

Sandoriai, kuriems nereikia pateikti papildomos užtikrinimo priemonės, priskiriama būsena „Galiojantis“. Kitiems aukcione sudarytiems sandoriams skiriama būsena „Laukia patvirtinimo“. Dalyviams pateikus papildomas užtikrinimo priemones, Operatorius patvirtina, kad abi sandorio šalys pateikė papildomas užtikrinimo priemones ir sandoriui suteikia būseną „Galiojantis“. Dalyviams nepateikus papildomos užtikrinimo priemonės, Operatorius atšaukia sandorio įsigaliojimą ir sandoriui suteikia būseną „Atšauktas“. Tik pagal galiojančius sandorius turi būti pristatomas kuras ir vykdomi atsiskaitymai. Pardavėjui pristačius sutartyje numatytą kuro kiekį, o Pirkėjui pilnai už jį atsiskaičius, sandorio būseną pakeičiama į „Įvykdytas“, įvykdžius sandorio uždarymo procedūrą arba pasibaigus 75 dienų terminui po sandoryje nustatyto pristatymo laikotarpio pabaigos. Bet kuriai sandorio šaliai pateikus pretenzijas dėl sandorio vykdymo, Operatorius gali pratęsti sandorio uždarymą, suteikdamas jam būseną „Galiojantis (atidėtas uždarymas)“.

Galimos sandorių būsenos:

 • Laukia patvirtinimo – sandoris sudarytas, bet dar neįsigaliojo, nes nepateiktos papildomos užtikrinimo priemonės.
 • Galiojantis –sandoris įsigalioja ir turi būti vykdomas.
 • Atšauktas – sandoris neįsigaliojo, nes bent viena sandorio šalis nepateikė papildomos užtikrinimo priemonės arba abi sandorio šalys sutarė jį nutraukti.
 • Laukiama pardavėjo/Uždaroma – Pirkėjas inicijavo sandorio uždarymo procedūrą, tačiau Pardavėjas jos dar nepatvirtino.
 • Įvykdytas – Pardavėjas pristatė kurą, Pirkėjas atsiskaitė. Sandoris įvykdytas.
 • Galiojantis (atidėtas uždarymas) – dėl pateiktų pretenzijų sandoris laikomas neįvykdytu ir jo uždarymo terminas atidėtas.

4.1.2. Sandorio užbaigimo procedūros inicijavimas

Inicijuoti sandorio užbaigimo procedūrą gali tik Pirkėjas, kai yra visiškai atsiskaitęs už jam pristatytą kurą ir jei nė viena sandorio šalis kitai neturi pretenzijų dėl šio sandorio. Įvykdžius šią procedūrą, Pirkėjui pagal sandorį rezervuotos užtikrinimo priemonės yra grąžinamos automatiškai po sandorio šalių patvirtinimo apie sandorio užbaigimą.

Pirkėjas sandorių sąrašo lange (67 pav.) sandorio, kurį norima uždaryti, eilutės pabaigoje turi paspausti piktogramą [ ].

 

67 pav. Sandorių sąrašo langas

 

Atidarytame informaciniame pranešime (68 pav.), Pirkėjas pasirenka [Inicijuoti sandorio uždarymą].

 

68 pav. Informacinis pranešimas

 

EPS atidarys „Kuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktą“ (69 pav.) Jame Pirkėjas turi pažymėti pasirinkimą „Pasirašyti“ ir paspausti [PASIRAŠYTI IR SIŲSTI].

Pirkėjui išsiuntus „Kuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktą“ Pardavėjui, EPS sandorio būseną pakeičia į „Galiojantis. Uždaroma“, pirkėjui – „Galiojantis. Laukiama pardavėjo“.

Pardavėjui EPS elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie sandorio užbaigimo inicijavimą iš Pirkėjo pusės.

 

69 pav. Biokuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktas

 

4.1.3. Sandorio užbaigimo procedūros patvirtinimas

Pardavėjas, jei Pirkėjas su juo pilnai atsiskaitė už pagal sandorį patiektą kurą, sandorio uždarymą gali patvirtinti sandorių sąrašo lange (70 pav.).

 

70 pav. Sandorių sąrašo langas

 

Sandorio, kurio uždarymo procedūrą inicijavo Pirkėjas, būsena rodoma „Galiojantis. Uždaroma“. Tokio sandorio duomenų eilutės dešiniajame šone Pardavėjas turi paspausti piktogramą [] ir atidarytame pranešime pasirinkti [Patvirtinti sandorio uždarymą].

 

71 pav. Informacinis pranešimas

 

Pardavėjui bus atidarytas „Kuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktas“ (72 pav.) Jame Pardavėjas turi pažymėti pasirinkimą „Pasirašyti“ ir paspausti [PASIRAŠYTI IR UŽDARYTI].

 

72 pav. Biokuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktas

 

Pardavėjui patvirtinus sandorio uždarymo procedūrą, t. y. pasirašius ir išsiuntus „Kuro pirkimo – pardavimo sandorio tinkamo įvykdymo aktą“ Pirkėjui, EPS sandorio būseną pakeičia į „Įvykdytas“.

EPS Pirkėjui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie sandorio užbaigimo patvirtinimą bei atlaisvina visą tam sandoriui rezervuotą užtikrinimo priemonės sumą.

Pastaba! Sandorio uždarymo procedūra sukuria teisines pasekmes. Pardavėjas turi žinoti, kad patvirtinus sandorio užbaigimą, Operatorius atlaisvins tam sandoriui rezervuotą užtikrinimo priemonių sumą. To pasekoje, Pardavėjas pagal šį sandorį nebegalės reikalauti, kad Operatorius panaudotų Pirkėjo pateiktas užtikrinimo priemones netesyboms.

 

4.2. Tiekimo grafikai

Biokuro biržoje sudarytiems sandoriams nustatomas standartinis tiekimo grafikas, t. y. Pardavėjas privalo per konkrečią pristatymo savaitę savo pasirinktomis darbo dienomis pristatyti sandoryje nustatytą kuro produktų kiekį.

Pirkėjas, vadovaudamasis Energijos išteklių biržos reglamento reikalavimais, turi teisę vienašališkai koreguoti standartinį kuro tiekimo grafiką apie tai informavęs Pardavėją ir Operatorių raštu ar EPS priemonėmis. Šalys abipusiu rašytiniu susitarimu gali susitarti dėl bet kokio kito, abiem sandorio šalims priimtino, tiekimo grafiko. Rašytiniu dalyvių susitarimu taip pat laikomas tiekimo grafiko suderinimas EPS ir (ar) ryšio priemonėmis. Pakeistas tiekimo grafikas turi būti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateiktas Operatoriui. Per EPS suderintas tiekimo grafikas laikomas tinkamai pateiktu Operatoriui.

Pirkėjui ir Pardavėjui atlikus veiksmus, keičiančius kuro tiekimo grafiko būseną, EPS išsiunčia elektroninį pranešimą kitai šaliai apie kuro tiekimo grafiko pasikeitimus ir būtinus atlikti veiksmus. Apie el. pranešimų nustatymus plačiau skaitykite 5.1 skyriuje „Paskyros nustatymai“.

 

4.2.1. Tiekimo grafiko derinimo inicijavimas

Inicijuoti, peržiūrėti suderintus kuro tiekimo grafikus galima meniu srityje /Sandorių valdymas/ pasirinkus /Tiekimo grafikai/ (73 pav.).

 

73 pav. Kuro tiekimo grafiko derinimo langas

 

Atidarytame lange bus pateiktas tiekimo grafikų sąrašas. Vartotojai tiekimo grafikus gali atsirinkti pagal dominančius filtrus.

Lentelės „Kuro tiekimo grafikai“ elementai:

 • Sandorio Nr. – sandoris, kuriam sudarytas tiekimo grafikas.
 • Savaitė – tiekimo savaitės numeris.
 • Būsena – tiekimo grafiko statusas. Plačiau skaitykite 4.2.4 skyriuje „Kuro tiekimo grafikų būsenos“.
 • Produktas – pagal sandorį tiekiamo kuro rūšis.
 • Pirkėjo aikštelė – Pirkėjo aikštelės pavadinimas ir adresas.
 • Kontrahentas – kitos sandorio šalies pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Kiekis grafike, tne – pagal grafiką suderintas savaitinis kiekis.
 • Piktograma [] – paspaudus piktogramą, atsisiųsite „Pranešimą apie suderintą kuro tiekimo grafiką“ pdf formatu.
 • Piktograma [] – paspaudus piktogramą, bus EPS atidarys „Pranešimo apie suderintą kuro tiekimo grafiką“ langą (81 pav.). Kol grafikas nesuderintas, jame galima pasirinkti [PATVIRTINTI IR SIŲSTI] grafiką arba [ATŠAUKTI IŠSIUNTIMĄ] (Pirkėjams), arba [ATMESTI] (Pardavėjams) jo derimą.

Pirkėjams tiekimo grafikai yra sugrupuoti pagal prekybos aikšteles. Juos galima peržiūrėti paspausdus konkrečią prekybos aikštelę (74 pav.). Atidarytame lange bus pateiki einamojo mėnesio tiekimo grafikai.

 

74 pav. Prekybos aikštelės tiekimo grafikai

 

Visi tiekimo grafikai yra ženklinami. Ženklinimo reikšmės pateikiamos 4 lentelėje.

 

4 lentelė

Tiekimo grafikų ženklinimas

Ženklinimas

Aprašymas

Suderinti visų tipų kuro tiekimo grafikai žymimi žalia spalva.

Suderintas kuro tiekimo grafikas „Pagal dienas“, t.y. kai kuras tiekiamas nurodytomis dienomis ir (arba) valandomis, yra žymimas raudona spalva.

Nepateikto derinti/atmesto kuro tiekimo grafikas žymimas pilka spalva.

Pateikti derinti kuro tiekimo grafikai žymimi žalia spalva su pilkais dryžiais.

Pateikti derinti „Pagal dienas“ valandinio pristatymo kuro tiekimo grafikai žymimi raudona spalva su pilkais dryžiais.

Užrašas tiekimo grafiko eilutėje parodo pristatymo laiką, kiekį, kuro rūšį ir Pardavėją.

 

4.2.2. Tiekimo grafiko įvedimas Pirkėjams

Inicijuoti kuro tiekimo grafiko derinimą gali tik Pirkėjas. Norėdamas pradėti Kuro tiekimo grafiko derinimą, Pirkėjas meniu srityje /Sandorių valdymas/ turi pasirinkti /Tiekimo grafikai/ (75 pav.) ir atidarytame lange paspausti [NAUJAS TIEKIMO GRAFIKAS].

 

75 pav. Naujo tiekimo grafiko formavimas

 

Pirkėjui bus atidarytas kuro tiekimo grafiko derinimo vedlys (76 pav.).

 

76 pav. Kuro tiekimo grafiko formavimo vedlys. 1 žingsnis

 

Jame Pirkėjas turi pasirinkti prekybos aikštelę kuriai derins tiekimo grafiką. Pasirinkta prekybos aikštelė pažymima mėlyna spalva ir atidaromas antrasis vedlio žingsnis (77 pav.).

 

77 pav. Kuro tiekimo grafiko formavimo vedlys. 2 žingsnis

 

Antrajame žingsnyje Pirkėjas turi pasirinkti tiekimo savaitę, kuriai bus derinimas tiekimo grafikas. Savaitė pasirenkama pele ir ji pažymima pilka spalva.

Pasirinkus tiekimo savaitę, Pirkėjas perkeliamas į trečiąjį žingsnį (78 pav.).

 

78 pav. Kuro tiekimo grafiko formavimo vedlys. 3 žingsnis

 

Atidarytame lange matomi visi sandoriai, pagal kuriuos turi būti tiekiamas kuras pasirinktą savaitę.

Stulpelyje „Sandoris“ pateikiama aktuali informacija apie sudarytą sandorį ir pagal kuro kokybės ataskaitas pristatytas kuro kiekis ir kiek dar liko pagal šį sandorį pristatyti.

Stulpelyje „Grafiko tipas“ Pirkėjas turi pasirinkti kuro tiekimo tipą. Galimi tipai:

 • Bet kada – pagal šį tipą Pardavėjui siūloma kurą pristatyti jo pasirinktą dieną ir jo pasirinktu laiku. Tiekiamo kuro kiekis grafike užpildomas automatiškai. Šio tipo grafikas Pardavėjui yra privalomas be atskiro jo patvirtinimo.
 • Bet kada tolygiai – pagal šį grafiką Pardavėjas privalo kurą pristatyti tolygiai kiekvieną darbo dieną. Grafike savaitinis kuro kiekis automatiškai paskirstomas tolygiai visoms pristatymo darbo dienoms (pvz.: 60 tne per savaitę reiškia po 12 tne per dieną). Šio tipo grafikas Pardavėjui yra privalomas be atskiro jo patvirtinimo.
 • Pagal dienas – pagal šį tiekimo grafiką, Pirkėjas kiekvienai dienai nurodo pristatomo kuro kiekį ir pristatymo laiko intervalą. Šio tipo grafiką būtina suderinti su Pardavėju. Laiko intervalas nustatomas tiekimo grafike pažymėjus pasirinkimą „Sutartu laiku“ ir paspaudus [VALANDOS] (79 pav.).
 • Papildomos sąlygos – Pirkėjas gali nurodyti papildomas tiekimo sąlygas. Nurodžius papildomoms sąlygas, visada būtinas Pardavėjo patvirtinimas.

Pristatymo laiko derinimo elemente Pirkėjas gali nurodyti kelis laiko intervalus, kuriuo pageidauja priimti  kurą. Laiko intervalai parenkami stumiant intervalo pradžios ir (arba) pabaigos žymę į vieną ar kitą pusę. (79 pav.). Nustačius pristatymo laiką, Pirkėjas turi paspausti [IŠSAUGOTI].

 

79 pav. Pristatymo laiko derinimo elementas

 

Pirkėjas, remiantis „Biokuro tiekimo tipinėmis sąlygose“ numatytais atvejais turi teisę vienašališkai koreguoti tiekiamo kuro kiekį.

Kuro pristatymas pagal tolygų tiekimo grafiką, yra privalomas Pardavėjui. Jei Pirkėjas keičia tiekimo grafiką, pagal individualius poreikius, tokį tiekimo grafiką Pardavėjas turi patvirtinti.

Informacija ar Pirkėjo siūlomas tiekimo grafikas Pardavėjui yra privalomas ar reikalingas jo patvirtinimas, Pirkėjas mato pasirinkus tiekimo grafiko tipą (78 pav.).

Suvedęs visus tiekimo grafiko duomenis, Pirkėjas turi paspausti [IŠSAUGOTI] (78 pav.). Pirkėjas, išsaugojęs suvestą kuro tiekimo grafiką, turi pasirašyti ir išsiųsti jį Pardavėjui spausdamas mygtuką [PERŽIŪRĖTI IR SIŲSTI] (80 pav.).

 

80 pav. Tiekimo grafiko derinimas

 

Paspaudus [PERŽIŪRĖTI IR SIŲSTI], Pirkėjui bus atidarytas suformuotas „Pranešimas apie suderintą kuro tiekimo grafiką“ (81 pav.). Jame paspaudus [PASIRAŠYTI IR SIŲSTI] grafikui bus suteikta būsena „Privalomas“ arba „Išsiųsta, laukiama patvirtinimo“. EPS Pardavėjui išsiųs pranešimą apie inicijuotą tiekimo grafiko derinimą.

 

81 pav. Pranešimas apie suderintą kuro tiekimo grafikas

 

Pirkėjas gali atšaukti išsiustą, bet Pardavėjo dar nepatvirtintą kuro tiekimo grafiką, tam jis „Pranešime apie suderintą kuro tiekimo grafiką“ turi paspausti [ATŠAUKTI IŠSIUNTIMĄ].

Jei Pardavėjas atmeta Pirkėjo siūlomą kuro tiekimo grafiką, Pirkėjas turi iš naujo inicijuoti grafiko derinimą.

 

4.2.3. Kuro tiekimo grafikų derinimas (Pardavėjams)

Pardavėjas jam pateiktus suderinti Kuro tiekimo grafikus gali peržiūrėti, paspaudęs meniu punktą /Tiekimo grafikai/. Pardavėjui bus atidarytas tiekimo grafikų langas (82 pav.).

 

82 pav. Kuro tiekimo grafikų derinimas Pardavėjui

 

Tais atvejais, kai kuro tiekimo grafiko suderinimui reikalingas Pardavėjo patvirtinimas, Pardavėjas turi atidaryti dokumentą, paspausdamas piktogramą [] (82 pav.). Atidarytame „Pranešime apie suderintą kuro tiekimo grafiką“ (83 pav.) Pardavėjas turi pasirinkti:

 • Jei sutinka su Pirkėjo siūlomu tiekimo grafiku – spaudžia [PATVIRTINTI IR PASIRAŠYTI].
 • Jei nesutinka su Pirkėjo siūlomu tiekimo grafiku- spaudžia [ATMESTI] ir nurodo atmetimo priežastį.

 

83 pav. Pranešimas apie suderintą kuro tiekimo grafikas

Norint patvirtinti kuro teikimo grafiką, privaloma pažymėti laukelį „PATVIRTINU“ ir paspausti [TAIP]. EPS Pirkėjui nusiųs elektroninį pranešimą apie tiekimo grafiko patvirtinimą. Tokiam tiekimo grafikui suteikiama būsena „Suderinta“ (84 pav.).

 

84 pav. Tiekimo grafiko patvirtinimo pranešimas

 

Norint atmesti siūlomą kuro tiekimo grafiką, privaloma nurodyti atmetimo priežastį (85 pav.). Atmetus, tokiam tiekimo grafikui suteikiama būsena „Atmesta, laukiama pirkėjo“.

 

85 pav. Tiekimo grafiko atmetimo pranešimas

 

4.2.4. Kuro tiekimo grafikų būsenos

Kuro tiekimo grafiko būsena kinta dalyviams atliekant jų derinimo veiksmus EPS.

 

5 lentelė

Kuro tiekimo grafikų būsenos

Būsena

Dalyvis, kuris mato būseną

Aprašymas

Išsaugota

Pirkėjas

Kol Pirkėjo siūlomas kuro tiekimo grafikas nėra išsiųstas Pardavėjui, matoma grafiko būsena yra „Išsaugota“.

Privalomas

Pirkėjas ir Pardavėjas

Pirkėjui vienašališkai patvirtinus kuro tiekimo grafiką, matomas statusas „Privalomas“.

Išsiųsta, laukia patvirtinimo

Pirkėjas

Kol Pardavėjas nepatvirtino arba neatmetė jam išsiųsto kuro tiekimo grafiko, Pirkėjui tokio grafiko būsena rodoma „Išsiųsta, laukiama patvirtinimo“.

Laukia patvirtinimo

Pardavėjas

Pirkėjui inicijavus kuro tiekimo grafiko derinimą, kurio įsigaliojimui būtinas Pardavėjo patvirtinimas, matoma būsena yra „Laukiama patvirtinimo“.

Atmesta pardavėjo

Pirkėjas

Pardavėjui atmetus Pirkėjo pateiktą kuro tiekimo grafiką, matoma grafiko būsena yra „Atmesta pardavėjo“. Pirkėjas norėdamas inicijuoti naują atmesto kuro tiekimo grafiko derinimą privalo pakeisti bent vieną tiekimo grafike nurodomą kriterijų.

Atmesta, laukiama pirkėjo

Pardavėjas

Pardavėjui atmetus Pirkėjo pateiktą kuro tiekimo grafiką, matoma būsena yra „Atmesta, laukiama pirkėjo“.

Suderinta

Pirkėjas ir Pardavėjas

Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo pateiktą kuro tiekimo grafiką, matoma kuro tiekimo grafiko būsena „Suderinta“.

 

4.3. Kokybės ataskaitos

Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pristatymo savaitės pabaigos Pardavėjui turi pateikti duomenis apie faktiškai per pristatymo savaitę pristatytą kuro kiekį ir jo kokybinius rodiklius.

Duomenys pateikiami per EPS /Sandorių valdymo/ meniu pasirinkus /Kokybės ataskaitos/.

Dalyvių suderintas kuro kokybės ataskaitas galima peržiūrėti meniu srityje /Sandorių valdymas/ pasirinkus /Kokybės ataskaitos/ (86 pav.).

 

86 pav. Kuro kokybės ataskaitų sąrašas

 

Pasirinkus filtrą, EPS automatiškai atrinks ataskaitas atitinkančias pasirinkimą ir jas pateiks lentelėje „Kuro kokybės ataskaitų sąrašas“.

Lentelėje „Kuro kokybės ataskaitų sąrašas“ kuro kokybės ataskaitos grupuojamos pagal konkrečius sandorius. Sandorio informacinėje eilutėje pateikiama informacija apie sandorio šalis, suminį suderinto kuro kiekį mato vienetais ir procentais nuo bendro sandorio kiekio, bei patiekto kuro vertę.

Kiti lentelės elementai:

 • Nr. – kokybės ataskaitų numeris, bei tiekimo savaitė. Vienas sandoris gali turėti keletą kokybės ataskaitų. Piktograma pažymimos naujai gautos ir neperžiūrėtos ataskaitos.
 • Būsena – kuro kokybės ataskaitos statusas:
  • Išsaugota – Pirkėjo suformuota, bet dar nepateikta Pardavėjui ataskaita. Tokią ataskaitą galima ištrinti, keisti juos duomenis.
  • Išsiųsta, laukiama patvirtinimo – Pirkėjas pateikė ataskaitą Pardavėjui ir laukia jo patvirtinimo. Paspaudus [], galima atšaukti išsiųstą ataskaitą.
  • Gauta – būsena rodoma Pardavėjams. Tai naujai gauta kokybės ataskaita, kuri dar nėra patvirtinta. Pardavėjai tokią ataskaitą gali patvirtinti arba atmesti.
  • Priimta – Pardavėjui patvirtinus gautą ataskaitą, jos būsena pakeičiama į „Priimta“. Tokią ataskaitą galima tik peržiūrėti. Pagal ataskaitos duomenis formuojamos sąskaitos faktūros.
  • Atmesta. Laukiama pirkėjo – Pardavėjui nesutikus su pateiktas kokybės rodikliais, jis gali atmesti Pirkėjo pateiktą ataskaitą, nurodydamas konkrečią priežastį.
  • Atmesta pardavėjo – Pardavėjui atmetus ataskaitą, Pirkėjas gali pateikti tik naują ataskaitą. Atmestos ataskaitos duomenų keisti nebegalima.
 • Produktas – pagal sandorį tiekiamo kuro rūšis.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Trukmė, sav. – produkto pristatymo trukmė savaitėmis.
 • Kaina, Eur/tne. – sandorio kaina už 1 tne .
 • Vertė. Eur – bendra sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Kiekio, tne/sav.“, „Trukmės, sav.“ ir „Kainos, Eur/tne“ sandauga.
 • Kiekis ataskaitoje, tne – faktiškai pristatytas kuro kiekis mato vienetais ir procentais nuo sudaryto sandorio kiekio.
 • Vertė ataskaitoje, Eur – faktiškai pristatyto kuro vertė. Apskaičiuojama kaip „Kiekis ataskaitoje, tne“ ir „Galutinės kainos, Eur/tne“ (apskaičiuojama kokybės ataskaitoje, įvertinus pritaikytas nuolaidas kurui) sandauga.
 • Ataskaitos data – ataskaitos pateikimo data.
 • Piktograma [] – paspaudus, atidaroma Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaita (105 pav.). Ataskaitoje pateikiama sudaryto sandorio informacija, bei konkrečios tiekimo savaitės kiekio ir kokybės rodikliai.
 • Piktograma [] – paspaudus, perkeliama į suformuotos Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos duomenų pateikimo langą (111 pav.).
 • Piktograma [] – paspaudus, galima ištrinti išsaugotą Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą.
 • Piktograma [] – paspaudus, atsiunčiama pagal Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą suformuota sąskaita-faktūra.

 

87 pav. Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaita

 

4.3.1. Kokybės ataskaitos duomenų įvedimas

Inicijuoti kokybės ataskaitos derinimą gali tik Pirkėjas. Šiuo tikslu vartotojas meniu /Sandorių valdymas/ turi pasirinkti /Sandoriai/ arba /Kokybės ataskaitos/ (88 pav.).

 

88 pav. Meniu pasirinkimas

 

Pasirinkus meniu /Sandoriai/ lentelėje „Sandorių sąrašas“ reikia pasirinkti sandorį, kurio kuro kokybės ataskaita bus derinama ir paspausti eilutės pabaigoje esančią piktogramą []. Atidarytame papildomame meniu pasirinkti „Derinti kuro kokybę“.

 

89 pav. Meniu pasirinkimas

 

Vartotojui bus atidarytas sandorio kuro kokybės derinimo lango vedlys. Kadangi sandoris jau yra pasirinktas, kokybės derinimas tęsiamas nuo antro žingsnio (92 pav.).

Pasirinkus meniu /Kokybės ataskaitos/atidarytame lange reikia spausti [NAUJA ATASKAITA] (90 pav.).

 

90 pav. Kuro kokybės ataskaitos langas

 

Vartotojui bus atidarytas sandorio kuro kokybės derinimo vedlio pirmasis žingsnis (91 pav.), kuriame pateiktas visų galiojančių sandorių sąrašas. Vartotojas pelės paspaudimu turi pasirinkti sandorį, kuriam formuos ataskaitą. Pasirinktas sandoris pažymimas mėlyna spalva.

 

91 pav. Kuro kokybės derinimo langas. Pirmas žingsnis

 

Pasirinkus sandorį, pereinama prie antrojo ataskaitos formavimo žingsnio (92 pav.). Šiame etape pasirenkamas duomenų įvedimo būdas. Duomenis galima importuoti arba įvesti tiesiogiai į sistemą.

 

92 pav. Kuro kokybės derinimo langas. Antras žingsnis

 

4.3.2. Kokybės ataskaitos duomenų įvedimas rankiniu būdu

Duomenų įvedimui rankiniu būdu reikia paspausti [ĮVESTI RANKINIU BŪDU]. Vartotojui bus atidaryta ataskaita duomenų įvedimui (93 pav.).

Atidarytame lange vartotojas turi suvesti kuro kiekio ir kokybės matavimo rezultatus.

Į ataskaitą suvedami visi ataskaitinės savaitės duomenys, t. y. per vieną savaitę vienam tiekėjui pagal konkretų sandorį yra pildoma viena ataskaita.

Vartotojui reikia pateikti bent vieną sausosios, degiosios ar naudojamosios masės šilumingumo parametrą, kiti šilumingumo parametrai apskaičiuojami pagal pateiktus parametrus automatiškai.

Pastaba! Patogiausia ataskaitoje suvedant duomenis kiekvienam skiedravežiui skirti atskirą eilutę.

Jei drėgmės ir (arba) peleningumo rodikliai neatitinka kuro specifikacijoje nurodytų rodiklių, pagal Reglamento reikalavimus automatiškai yra apskaičiuojamos kuro kainos nuolaidos.

Kainos nuolaidos skaičiuojamas vieną tiekimo dieną pristatyto kuro drėgmės ir (arba) peleningumo rodiklių svertiniams vidurkiams.

Norint pridėti papildomą eilutę, reikia paspausti [ĮTERPTI EILUTĘ].

Tolimesni veiksmai atliekami vadovaujantis 4.3.6 skyriuje „Kuro kokybės ataskaitos pateikimas“ aprašyta ataskaitos pateikimo eiga.

 

93 pav. Kuro kiekio ir kokybės rodiklių įvedimas

 

4.3.3. Kokybės ataskaitos duomenų importavimas

Duomenų suvedimas juos importuojant vykdomas antrame žingsnyje (92 pav.) paspaudus [DUOMENŲ IMPORTAS]. Pasirinkus šį būdą vedlys nukelia į trečiąjį žingsnį (94 pav.), kuriame reikia pasirinkti duomenų importo būdą iš išorinių laikmenų: [ĮKOPIJUOTI DUOMENIS IŠ EXCEL] arba [ĮKELTI .CSV FAILĄ].

 

94 pav. Kuro kokybės derinimo langas. Trečias žingsnis

 

4.3.4. Įkopijuoti duomenis iš Excel

Pasirinkus šį duomenų įkėlimo būdą vedlys nukelia į ketvirtą žingsnį, kuriame pateikiamas duomenų įvedimo laukas (95 pav.).

 

95 pav. Kuro kokybės derinimo langas. Ketvirtas žingsnis

 

Duomenų byloje pasirinkite duomenis, kuriuos ketinate įkelti į duomenų įvedimo lauką. Pažymėjus duomenis nukopijuokite į laikinąją atmintį paspaudus „ctrl+c“ arba „copy“. Stulpelių išsidėstymas MS Excel byloje nėra svarbus – svarbiausia, kad kopijuojami duomenys apimtų pristatymo datą, kuro masę, drėgnį, peleningumą ir sausosios, degiosios ar naudojamosios masės žemutinį šilumingumą (96 pav.).

 

96 pav. Duomenys MS Excel byloje

 

Sekančiu veiksmu, nukopijuotus laikinosios atminties duomenis, įkelkite į duomenų įvedimo lauką (97 pav.) Tai atliekama pažymėjus įvedimo lauką ir paspaudus „ctrl+v“ arba „paste“.

 

97 pav. Kuro kokybės duomenų importas. Ketvirtas žingsnis

 

Norint tęsti duomenų importą, paspauskite [TOLIAU] ir vedlys nukels į penktąjį žingsnį (98 pav.).

 

98 pav. Kuro kokybės duomenų priskyrimas. Penktas žingsnis

 

Šiame etape, kiekvienam importuojamų duomenų stulpeliui reikia nurodyti jo reikšmę, pasirenkant ją išsiskleidžiančiame meniu.

Neaktualias duomenų eilutes, galite pašalinti eilutės dešiniajame šone paspaudus piktogramą [].

Priskyrus visus laukus norimiems importuoti duomenims, spaudžiamas mygtukas [TOLIAU].

Pastaba! Vartotojas gali išsaugoti importavimo duomenų schemos ruošinį tam, kad ateityje tuo pačiu būdu importuojamiems duomenims būtų galima iškarto priskirti reikšmes. Ruošinys sukuriamas, pažymint varnele šalia užrašo „Išsaugoti ruošinį“ ir įvedant ruošinio pavadinimą. Tada spaudžiamas mygtukas [TOLIAU] ir atidaromas šeštasis vedlio žingsnis( 99 pav.).

Ruošinys ateityje galės būti panaudojamas penkto žingsnio pradžioje – tuo atveju vartotojui nebereikės identifikuoti importuotų laukų reikšmių rankiniu būdu, tai bus galima atlikti pasirinkus atitinkamą ruošinį.

Šeštajame žingsnyje vartotojas patikrina importuojamus duomenis ir pažymi (uždedama „varnelė“ kairiame eilutės šone), kurias eilutes perkelti į ataskaitą. Jei duomenys yra tinkami importui, spaudžiamas mygtukas [TOLIAU].

 

99 pav. Kuro kokybės duomenų pasirinkimas. Šeštas žingsnis

 

Tolimesni veiksmai atliekami vadovaujantis 4.3.6 skyriuje „Kuro kokybės ataskaitos pateikimas“ aprašyta ataskaitos pateikimo eiga.

 

4.3.5. Įkelti .csv failą

Pasirinkus šį būdą vedlys nukelia į ketvirtą žingsnį, kuris atveria duomenų bylos pasirinkimo langą (100 pav.).

 

100 pav. Duomenų importas. Ketvirtas žingsnis

 

Duomenų byla pasirenkama paspaudžiant [Choose File], ją pasirinkus spausti [TOLIAU].

 

4.3.6. Kuro kokybės ataskaitos pateikimas

Suvedus kuro kokybės rodiklius spaudžiama [Išsaugoti]. Suvesti duomenys sugrupuojami pagal kiekvieną kalendorinę dieną ir jai apskaičiuojamos suminės arba svertinės rodiklių reikšmės.

Pastaba! Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitoje apskaičiuojant galutinį energetinės vertės kiekį ir piniginių lėšų sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui, yra vertinami visos tiekimo dienos duomenys. Tiekimo dienos duomenys automatiškai apskaičiuojami pagal individualius kiekvieno skiedravežio duomenis ir suapvalinami pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

Pastaba! Sistema neleis išsaugoti duomenų, jei norimi pateikti duomenys priklauso ne tai pačiai kalendorinei savaitei. Sistema vartotojui pažymės neteisingą elementą ir pateiks informacinį pranešimą (101 pav.).

 

101 pav. Informacinis pranešimas

 

Norint pateikti ataskaitą Pardavėjui, pasirenkama [PASIRAŠYTI IR IŠSIŲSTI ATASKAITĄ PARDAVĖJUI] (93 pav). Vartotojui bus atidarytas ataskaitos siuntimo patvirtinimas (102 pav.).

Pastaba! Nepažymėjus patvirtinimo kuro kokybės derinimo ataskaita nebus išsiųsta.

 

102 pav. Ataskaitos siuntimo patvirtinimas

 

Norint atšaukti išsiųstą ataskaitą pasirenkama [ATŠAUKTI IŠSIUNTIMĄ].

Pastaba! Atšaukti išsiųstos ataskaitos nebegalima, jeigu abi šalys ją patvirtino.

Paspaudus atitinkamą mygtuką (103 pav.) kuro kokybės ataskaita gali būti glausta ar išplėstine forma atspausdinama arba glausta ar išplėstine forma pateikiamas .csv tipo duomenų failas.

 

103 pav. Ataskaitos komandiniai mygtukai

 

4.3.7. Kuro kokybės ataskaitos patvirtinimas (Pardavėjui)

Pardavėjai, apie naują ataskaitą informuoji el. paštu bei meniu /Kokybės ataskaitos/ pažymimas piktograma, kurioje nurodomas naujų ataskaitų skaičius (104 pav.).

 

104 pav. Kokybės ataskaitos meniu

 

Kuro kokybės ataskaitų sąraše (105 pav.) naujai pateiktos ataskaitos pažymimos piktograma []. Ataskaitos būsena nurodoma „Gauta“. Tokias ataskaitas Pardavėjas turi peržiūrėti ir pasirašyti arba atmesti. Ataskaitos peržiūra atidaroma ataskaitos eilutės dešiniame šone paspaudžiant piktogramą [].

 

105 pav. Kuro kokybės ataskaitų sąrašas

 

Pardavėjui bus atidaryta Kuro kokybės ataskaita, kurią gali patvirtinti ir pasirašyti arba atmesti.

Jei Pardavėjas sutinka su pateiktais kuro kokybės derinimo duomenimis, pasirenka [PATVIRTINTI IR PASIRAŠYTI ATASKAITĄ]. Tuomet atidaromas ataskaitos pasirašymo patvirtinimo pranešimas (106 pav.) Pardavėjas turi pažymėti patvirtinimą ir paspausti [TAIP]. Ataskaitai suteikiama būsena „Priimta“. Pirkėjui yra išsiunčiamas pranešimas apie ataskaitos patvirtinimą.

Pastaba! Nepažymėjus patvirtinimo kuro kokybės derinimo ataskaita nebus išsiųsta.

 

106 pav. Ataskaitos patvirtinimo pranešimas

 

4.3.8. Kuro kokybės ataskaitos atmetimas (Pardavėjui)

Pardavėjui, nesutinkant su pateiktais kokybės rodikliais, jis ataskaitą gali atmesti, paspausdamas [ATMESTI ATASKAITĄ] nurodant priežastį atidarytame pranešime (107 pav.).

 

107 pav. Atmetimo priežasties nurodymo langas

 

Atmestai ataskaitai suteikiama būsena „Atmesta, laukiama Pirkėjo“. Ataskaitoje nurodoma priežastis, kodėl nepriimta ataskaita. Pardavėjui nepriėmus ataskaitos, Pirkėjas turi suformuoti naują ataskaitą, pakoregavus duomenis.

Pardavėjui patvirtinus ataskaitą, EPS pagal jos duomenis suformuoja PVM sąskaitą-faktūrą.

 

4.3.9. Pirkto biokuro suvestinė (Pirkėjams)

Funkcionalumas sukurtas Pirkėjams peržiūrėti jiems pristatyto kuro duomenis (108 pav.).

 

108 pav. Pirkto biokuro suvestinė

 

Lentelėje paspaudus nuorodą detaliau, Pirkėjui bus atidaryta pasirinkto mėnesio konkretaus sandoriaus išklotinė pagal visas sandorio tiekimo dienas (109 pav.). Lentelėje pateikiami suminiai duomenys pagal kuro kokybės ataskaitas.

 

109 pav. Pirkto biokuro detalizacija

 

4.4. Sąskaitų sąrašas

Pirkėjui ir Pardavėjui tarpusavyje suderinus ir patvirtinus Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą, EPS pagal jos duomenis suformuoja PVM sąskaitą-faktūrą ir ją išsiunčia el. paštu.

Suformuotas PVM sąskaitas-faktūras galima peržiūrėti meniu /Sąskaitų sąrašas/. Vartotojui bus atidarytas sąskaitų sąrašo langas (110 pav.).

 

110 pav. Sąskaitų sąrašo langas

 

Pasirinkus filtrą, EPS automatiškai atrinks sąskaitas atitinkančias pasirinkimą ir jas pateiks lentelėje „Sąskaitų sąrašas“.

Filtravimo elemente datos pasirenkamos pelės paspaudimu pažymint laiko intervalo pradžios dieną ir pabaigos dieną.

Sąraše raudona spalva žymimos sąskaitos, kurios buvo anuliuotos ir joms buvo išrašytos kreditinės sąskaitos. Kreditinės sąskaitos taip pat žymimos raudona spalva.

Lentelės „Sąskaitų sąrašas“ elementai:

 • Tipas – nurodomas PVM sąskaitos-faktūros tipas. Gali variantai: sąskaita ir kreditinė sąskaita.
 • Sąskaitos Nr. – išrašytos PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris.
 • Sąskaitos data – PVM sąskaitos-faktūros išrašymo diena.
 • Sandorio Nr. – sandorio, pagal kurį išrašyta PVM sąskaita-faktūra, numeris.
 • Kokybės ataskaitos Nr. – kokybės ataskaitos, pagal kurią išrašyta PVM sąskaita-faktūra, numeris.
 • Tiekimo laikotarpis – tiekimo savaitės numeris, bei tiekimo laikotarpio pradžios ir pabaigos data.
 • Pirkėjas – Pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Pardavėjas – Pardavėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Kiekis, tne – PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas kuro kiekis.
 • Kaina, Eur/tne – PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta kuro kaina.
 • Vertė, Eur – PVM sąskaitos-faktūros vertė be PVM.
 • Piktograma [] – paspaudus, bus atsiųsta PVM sąskaita-faktūra pdf formatu.

 

4.5. Duomenų analizė

EPS statistinius biržos duomenis vartotojai gali peržiūrėti meniu /Duomenų analizė/. Vartotojui bus atidarytas duomenų analizės langas (111 pav.). Vartotojai gali pasirinkti peržiūrėti visų biržoje sudarytų sandorių duomenis, pagal sandorius pristatomo kuro duomenis, pagal pristatymo laikotarpį bei vartotojo kuro kokybės duomenis.

 

4.5.1. Biržoje sudarytų sandorių analizė

 


111 pav. Duomenų analizė. Sudarytų sandorių langas

 

Sudarytų sandorių lange, vartotojai duomenis gali filtruoti pagal:

 • Produktą – EPS atrinks pasirinktam produktui visus biržoje sudarytus sandorius.
 • Apskritį– EPS atrinks pasirinktoje apskrityje visus biržoje sudarytus sandorius.
 • Laikotarpį – EPS atrinks pasirinktam tiekimo laikotarpiui visus biržoje sudarytus sandorius.
 • Aukciono datą nuo – EPS atrinks nuo pasirinktos datos visus biržoje sudarytus sandorius.
 • Aukciono datą iki– EPS atrinks iki pasirinktos datos visus biržoje sudarytus sandorius.
 • Tiekimo data nuo – EPS atrinks visus biržoje sudarytus sandorius, kurių tiekimas pradedamas nuo pasirinktos datos.
 • Tiekimo data iki – EPS atrinks visus biržoje sudarytus sandorius, kurių tiekimas baigiasi iki pasirinktos datos.

Nustačius filtrą (-us), paspausti [IEŠKOTI], sistema atrinks sandorius atitinkančius nustatytus filtravimo parametrus.

Paspaudus [EKSPORTUOTI DUOMENIS], sistema suformuos MS Excel dokumento bylą su visais duomenimis, kurie atitinka nustatytus filtravimo parametrus, jei tokie buvo parinkti.

Lentelės „Sudaryti sandoriai“ elementai:

 • Sandorio data – sudaryto sandorio diena.
 • Apskritis – nurodoma apskritis, į kurią bus tiekiamas kuras pagal sudarytą sandorį.
 • Produktas – kuro rūšis, kuriuo sudarytas sandoris.
 • Laikotarpis – pristatymo laikotarpis, kuriuo bus pristatomas kuras pagal sudarytą sandorį.
 • Kaina, Eur/tne – kuro kaina už 1 tne.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Trukmė, sav. – pristatymo laikotarpio savaičių skaičius.
 • Vertė, Eur – bendra sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Kainos, Eur/tne“, „Kiekio, tne“ ir „Trukmės, sav.“ sandauga.
 • Piktograma [] – žymi prisijungusio vartotojo sudarytus sandorius. Užvedus pelę ant piktogramos, bus atidarytas pranešimas, kuriame nurodytas sandorio numeris ir sandorį sudariusios šalys.

 

4.5.2. Teorinio pristatymo duomenų analizė

Vartotojui duomenų analizės lange (111 pav.) paspaudus [Teorinis pristatymas], sistema suformuos visų biržoje sudarytų sandorių duomenų lentelę pagal kuro tiekimo laiką (112 pav.).

 

112 pav. Duomenų analizė. Teorinio pristatymo langas

 

Teorinio pristatymo lange, vartotojai duomenis gali filtruoti pagal:

 • Produktą – EPS atrinks pasirinkto produkto visus biržos sandorius, pagal kuriuos vykdomas tiekimas.
 • Apskritį– EPS atrinks visus biržoje sudarytus sandorius, pagal kuriuos tiekimas vykdomas pasirnktoje apskrityje.
 • Tiekimo laikotarpį – EPS atrinks visus pasirinkto tiekimo laikotarpio biržoje sudarytus sandorius.
 • Tiekimo data nuo – EPS atrinks visus biržoje sudarytus sandorius, kurių tiekimas pradedamas nuo pasirinktos datos.
 • Tiekimo data iki – EPS atrinks visus biržoje sudarytus sandorius, kurių tiekimas baigiasi iki pasirinktos datos.

Nustačius filtrą (-us), paspausti [IEŠKOTI], sistema atrinks tiekimo duomenis atitinkančius nustatytus filtravimo parametrus.

Paspaudus [EKSPORTUOTI DUOMENIS], sistema suformuos MS Excel dokumento bylą su visais duomenimis, kurie atitinka nustatytus filtravimo parametrus, jei tokie buvo parinkti.

Lentelės „Teorinis tiekimas“ elementai:

 • Tiekimo mėnuo – nurodomas mėnuo, kurio metu vyksta kuro tiekimas.
 • Tiekimo savaitė – nurodoma konkrečios tiekimo savaitės numeris.
 • Tiekimo savaitės pradžia – nurodoma tiekimo savaitės pirmoji diena.
 • Apskritis – nurodoma apskritis, į kurią tiekiamas kuras pagal sudarytą sandorį.
 • Produktas – kuro rūšis, kuriuo sudarytas sandoris.
 • Laikotarpis – pristatymo laikotarpis, kuriuo pristatomas kuras pagal sudarytą sandorį.
 • Kaina, Eur/tne – kuro kaina už 1 tne.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Trukmė, sav. – pristatymo laikotarpio savaičių skaičius.
 • Vertė, Eur – bendra sandorio vertė. Apskaičiuojama kaip „Kainos, Eur/tne“, „Kiekio, tne“ ir „Trukmės, sav.“ sandauga.
 • Piktograma [] – žymi prisijungusio vartotojo sudarytus sandorius. Užvedus pelę ant piktogramos, bus atidarytas pranešimas, kuriame nurodytas sandorio numeris ir sandorį sudariusios šalys.

 

4.5.3. Kokybės ataskaitų duomenų analizė

Vartotojui duomenų analizės lange (111 pav.) paspaudus [Kokybės ataskaitos], sistema suformuos prisijungusio vartotojo visų Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitų duomenų lentelę (113 pav.).

 

113 pav. Duomenų analizė. Kuro kokybės langas

 

Kuro kokybės lange, vartotojai duomenis gali filtruoti pagal:

 • Sandorio numerį – EPS atrinks pasirinktam sandoriui suformuotas kokybės ataskaitas.
 • Įmonės pavadinimą– EPS atrinks su pasirinktu Pirkėju sudarytų sandorių kokybės ataskaitas.
 • Pirkėjo aikštelė – EPS atrinks į pasirinktą Pirkėjo prekybos aikštelę vykdytam tiekimui sudarytas kokybės ataskaitas.
 • Produktą– EPS atrinks pasirinktam produktui suformuotas kokybės ataskaitas.
 • Tiekimo laikotarpį – EPS atrinks pasirinktam tiekimo laikotarpiui suformuotas kokybės ataskaitas.
 • Sandorio būseną – EPS atrinks pasirinktos būsenos sandoriams suformuotas kokybės ataskaitas.
 • Ataskaitos būseną – EPS atrinks pasirinktos būsenos kokybės ataskaitas.
 • Kuro kokybės atask. Nr. – EPS pateiks konkrečią kokybės ataskaitą.
 • Tiekimo data nuo – EPS atrinks visas kokybės ataskaitas, kurios buvo suformuotos nuo pasirinktos datos priskirtam tiekimo laikotarpiui.
 • Tiekimo data iki – EPS atrinks visas kokybės ataskaitas, kurios buvo suformuotos iki pasirinktos datos priskirtam tiekimo laikotarpiui

Nustačius filtrą (-us), paspausti [IEŠKOTI], sistema atrinks kokybės ataskaitas atitinkančias nustatytus filtravimo parametrus.

Paspaudus [EKSPORTUOTI DUOMENIS], sistema suformuos MS Excel dokumento bylą su visais duomenimis, kurie atitinka nustatytus filtravimo parametrus, jei tokie buvo parinkti.

 

4.6. Rezervo deklaravimas

Vadovaujantis Energijos išteklių biržos Prekybos biokuro produktais sąlygomis Pardavėjai, sudarę ketvirčio ir pusmečio pristatymo laikotarpio kuro pirkimo-pardavimo sandorius, kurių pristatymas vykdomas šildymo sezono laikotarpiu, turi sukaupti 5 % rezervo nuo sudarytų kuro pirkimo-pardavimo sandorių bendro nepristatyto kiekio.

Privalomą sukaupti rezervą Pardavėjai gali deklaruoti EPS. Pardavėjui deklaravus rezervą, Pirkėjams EPS pateikiama informacija apie jo sudarytų kuro pirkimo-pardavimo sandorių rezervo faktines buvimo vietas.

EPS meniu /Rezervo deklaravimas/ pateikiama informacija apie sandorius, pagal kuriuos reikalaujama sukaupti rezervą, bendrą rezervo poreikį, deklaruotą kiekį, trūkstamo rezervo poreikį, bei informacija apie deklaruoto rezervo faktinę aikštelę (114 pav.).

 

114 pav. Rezervo deklaravimo langas

 

Lentelės „Sandoriai, kuriems reikalingas rezervas“ elementai:

 • Nr., data – sandorio numeris ir sudarymo data.
 • Būsena – sandorio būsena, rezervas skaičiuojamas tik sandoriams, kurių būsena „Galiojantis“.
 • Pirkėjas (pavadinimas, aikštelė) – Pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė ir pristatymo aikštelės adresas.
 • Pardavėjas – Pardavėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Produktas – kuro rūšis ir pristatymo laikotarpis, kuriuo sudarytas sandoris.
 • Kiekis, tne/sav. – sandorio savaitinis kiekis.
 • Kaina, Eur/tne – kuro kaina už 1 tne.
 • Viso kiekis, tne – sudaryto sandorio visas kiekis, tne. Apskaičiuojamas kaip „Kiekio, tne“ ir pristatymo savaičių sandauga.
 • Pristatytas ir derintas kiekis – per EPS suderintas kuro kiekis, kuris vertinamas pagal Kuro kokybės ir kiekio ataskaitoje nurodytus duomenis.
 • Likęs kiekis, tne – „Viso kiekio, tne“ ir „Pristatyto ir derinto kiekio“ skirtumas.
 • Reikalaujama, tne – apskaičiuojamas kaip „Likusio nepristatyto kiekio, tne“ ir reikalaujamo rezervo procentinės dalies (5%) sandauga.
 • Reikalaujama laikotarpiui– nurodoma rezervo kaupimo pradžios ir pabaigos data. Rezervo kaupimo laikotarpis sutampa su kuro pristatymo laikotarpiu.
 • Piktograma [] – paspaudus, atidaromas sandorio informacijos pranešimas (115 pav.).
 • Piktograma [] – paspaudus piktogramą Pirkėjai gali pasirinkti „Derinti kuro kokybę“ arba „Inicijuoti sandorio uždarymą“. Pardavėjai – „Patvirtinti sandorio uždarymą“.

 

115 pav. Sandorio informacijos pranešimas

 

116 pav. Lentelė „Rezervo suvestinė“ (pardavėjams)

 

Lentelėje „Rezervo suvestinė“ (116 pav.) Pardavėjui pateikiama einamuoju metu aktuali rezervo būsena:

 • Rezervo poreikis – apskaičiuota „Reikalaujama, tne“ suma iš lentelės „Sandoriai, kuriems reikalingas rezervas“. Vertinami tik tie sandoriai, pagal kuriuos einamuoju metu turi būti vykdomas tiekimas.
 • Deklaruotas rezervas – lentelėje „Deklaruotas rezervas“ viso deklaruoto rezervo suma.
 • Trūkstamas rezervas – „Rezervo poreikio“ ir „Deklaruoto rezervo“ skirtumas.

Lentelėje „Deklaruotų rezervų suvestinė“ (117 pav.) Pirkėjams pateikiama informacija apie visų Pardavėjų, kurie pagal sudarytus šildymo sezono ketvirtinius ir pusmetinius sandorius einamuoju metu privalo tiekti kurą, deklaruoto rezervo kiekius ir jų aikšteles.

 

117 pav. Lentelė „Deklaruotų rezervų suvestinė“ (Pirkėjams)

 

Lentelės „Deklaruotų rezervų suvestinė“ (117 pav.) elementai:

 • Pardavėjas – Pardavėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Rezervo poreikis – konkretaus Pardavėjo, pagal visus sandorius iš lentelės „Sandoriai, kuriems reikalingas rezervas“, reikalaujamas sukaupti rezervo kiekis. Kiekis apskaičiuojamas kaip „Reikalaujama, tne“ suma konkrečiam Pardavėjui. Vertinami tik tie sandoriai, pagal kuriuos einamuoju metu turi būti vykdomas tiekimas.
 • Deklaruotas rezervas – Pardavėjo deklaruotas sukaupto rezervo kiekis:
  • Adresas – deklaruojamos rezervo aikštelės pavadinimas ir adresas;
  • Rezervo periodas – Pardavėjo nurodytas periodas, kurio metu nurodytoje aikštelėje bus sukauptas rezervas;
  • Kiekis – nurodytoje aikštelėje rezervo kiekis sukauptas konkretaus Pirkėjo sandoriams.
 • Trūkstamas rezervas – „Rezervo poreikio“ ir „Deklaruoto rezervo“ skirtumas.

 

118 pav. Lentelė „Deklaruotas rezervas“

 

Lentelės „Deklaruotas rezervas“ (118 pav.) elementai:

 • Pavadinimas, adresas – nurodoma deklaruotos rezervo aikštelės pavadinimas ir adresas.
 • Sukaupimo periodas – Pardavėjo nurodytas rezervo sukaupimo periodas.
 • GPS koordinatės – nurodytos rezervo aikštelės GPS koordinatės.
 • Kiekis, tne – aikštelėje sukaupto rezervo kiekis, tne.
 • Piktograma [] – paspaudus piktogramą, atidaromas deklaruotos rezervo aikštelės redagavimo langas (119 pav.).
 • Piktograma [] – paspaudus piktogramą, galima ištrinti deklaruotą rezervo aikštelę.
 • Deklaruotas rezervas – einamuoju metu galiojantis (vertinama pagal sukaupimo periodą) visas deklaruoto rezervo kiekis.

 

4.6.1. Rezervo aikštelės įvedimas, redagavimas (Pardavėjams)

Pardavėjai naują rezervo aikštelę gali sukurti rezervo deklaravimo lange (114 pav.), paspaudus komandinį mygtuką [SUKURTI NAUJĄ]. Naudotojui bus atidarytas naujos rezervo aikštelės deklaravimo langas (119 pav.).

119 pav. Naujos rezervo aikštelės deklaravimo langas

 

Deklaruojant naują arba redaguojant esamą rezervo aikštelę, Pardavėjai turi nurodyti arba gali redaguoti sekančius duomenis:

 • Rezervo aikštelės pavadinimas – Pardavėjo rezervo aikštelės pavadinimas.
 • Rezervo sukaupimo periodas – nurodomos periodas nuo kada ir iki kada bus sukauptas rezervas.
 • Kiekis, tne – sukaupto rezervo kiekis.
 • Adresas – rezervo aikštelės adresas.

Taip pat Pardavėjai turi pažymėti, kad jo nurodyti duomenys yra teisingi. Užpildžius visus duomenis, jie išsaugomi paspaudus [SAUGOTI]. Norint atsisakyti naujos aikštelės deklaravimo arba esamos redagavimo, paspauskite [ATŠAUKTI].

 

4.6.2. Rezervo aikštelės ištrynimas (Pardavėjams)

Pardavėjai, suvestas rezervo aikšteles gali ištrinti, paspausdami piktogramą [] rezervo deklaravimo lango lentelėje „Deklaruotas rezervas“ (118 pav.).

Paspaudus piktogramą, bus atidarytas rezervo aikštelės ištrynimo patvirtinimo pranešimas (120 pav.). Paspaudus [TAIP], pasirinkta rezervo aikštelė bus ištrinta. Paspaudus [NE], bus atsisakyta rezervo aikštelės ištrynimo.

 

120 pav. Rezervo aikštelės ištrynimo patvirtinimo pranešimas

 

4.7. Važtaraščiai

EPS važtaraščių perdavimo funkcionalumas sudaro sąlygas pagal biržoje sudarytus sandorius tiekiamo kuro gabenimo dokumento (važtaraščio) duomenis pateikti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) i.VAZ posistemį.

 

4.7.1. Reikalavimai važtaraščių duomenims

Važtaraščių duomenų perdavimo į i.VAZ funkcionalumu gali naudotis tik Pardavėjai.

Pastaba! Dėl funkcionalumo aktyvavimo dalyvis turi kreiptis į Operatorių.

Per EPS važtaraščių duomenis į i.VAZ galima pateikti ne anksčiau kaip likus 7 kalendorinėms dienos iki krovinio išgabenimo dienos, bet ne vėliau kaip važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

 

6 lentelė

Privalomi važtaraščių rekvizitai

Rekvizitas

Duomenis užpildo EPS

Duomenis įveda/ pasirenka vartotojas

Važtaraščio rengėjas

+

 

Važtaraščio išrašymo data

+

 

Siuntėjas

Įmonės kodas arba asmens kodas

+

 

Pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

+

 

Adresas

+

 

Vežėjas

Įmonės kodas arba asmens kodas

+

 

Pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

+

 

Adresas

+

 

Transporto priemonės Nr.

 

+

Gavėjas

Įmonės kodas arba asmens kodas

+

 

Pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

+

 

Adresas

+

 

Krovinio duomenys

Išgabenimo data ir laikas

 

+

Pakrovimo vieta

 

+

Iškrovimo adresas

+

 

Krovinio pavadinimas

+

 

Krovinio kiekis/ svoris

 

+

 

4.7.2. Važtaraščio duomenų įvedimas, pateikimas į VMI

Važtaraščių formavimas galimas galiojantiems sandoriams, kurių tiekimas turi būti vykdomas pasirinktu tiekimo laikotarpiu.

Važtaraščių duomenų perdavimo funkcionalumas pasiekiamas meniu /Sandorių valdymas/, /Važtaraščiai/. Pardavėjams bus atidarytas visų biržoje sudarytų sandorių einamosios savaitės tiekimo grafikų sąrašas (121 pav.).

Filtravimo elemente vartotojas gali pasirinkti tiekimo grafikų filtravimą pagal kalendorinę tiekimo savaitę arba pasirinktos kalendorinės savaitės konkrečią kalendorinę dieną. Duomenų filtravimas atliekamas pasirinkus tiekimo laikotarpį ir paspaudus [IEŠKOTI].

 

121 pav. Tiekimo grafikų langas

 

Lentelėje pateikiami pasirinkto tiekimo laikotarpio tiekimo grafikai.

Lentelės elementai:

 • Tiekimo savaitė. Nurodoma tiekimo savaitės pradžios ir pabaigos data.
 • Kiekis, produktas. Nurodomas tiekimo grafike suderintas arba pagal standartinį tiekimo grafiką privalomas patiekti kuro kiekis ir tiekiamo kuro rūšis.
 • Aprašymas. Nurodomas pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, pirkėjo prekybos aikštelės adresas, sandorio numeris ir tiekimo grafiko būsena.

Nauji važtaraščių duomenys įvedami arba inicijuotų koreguojami Tiekimo grafikų lange (121 pav.) lentelėje paspaudus ant tiekimo grafiko eilutės. EPS išskleis važtaraščių duomenų įvedimo elementus (122 pav.).

 

122 pav. Važtaraščio duomenų įvedimas

 

Vartotojas turi nurodyti tik kintamus važtaraščio duomenis:

 • Transporto priemonės Nr. Įvedamas transporto priemonės numeris. Pirmą kartą vedant transporto priemonės numerį jis yra susiejamas su vežėju, kuris nurodomas sekančiame elemente, ir išsaugomas EPS. Vedant pakartotinai tą patį transporto priemonės numerį ar tik jo fragmentą, EPS išskleis transporto priemonės pasirinkimo elementą. Atidarytame elemente paspaudus reikiamą transporto priemonę, sistema likusius vežėjo duomenis užpildys automatiškai (123 pav.).

 

123 pav. Vežėjo duomenys

 • Vežėjas. Pasirenkama, kas vykdys kuro pristatymą. Galimi variantai:
  • Pardavėjo pavadinimas. Pasirinkus šį elementą, nurodoma, kad kurą pristato pardavėjas savo transporto priemone. Šiuo atveju važtaraštyje vežėjo duomenys sutaps su pardavėjo (siuntėjo) duomenimis.
  • Kitas. Pasirinkus šį elementą, EPS atidarys vežėjo duomenų įvedimo elementą. Jame reikia įvesti vežėjo įmonės kodą, pavadinimą ir adresą (124 pav.).

 

124 pav. Vežėjo duomenų įvedimas

 • Pakrovimo vieta. Įvedamas kuro pakrovimo vietos adresas.
 • Kiekis/ svoris . EPS automatiškai nurodo kiekį, kuris standartiškai telpa viename skiedrovežyje. Vartotojas gali pasirinkti iš kelių mato vienetų ir patikslinti kiekį. Galimi variantai:
  • Erdmetriai (automatiškai nurodomi 92 erdm);
  • Kietmetriai (automatiškai nurodomi 36 ktm);
  • Tne (automatiškai nurodomi 6 tne).
 • Pristatymo data ir laikas. Vartotojas turi pasirinkti konkrečią pristatymo datą ir laiko intervalą, kuriuo pristatys kurą. Datos pasirinkimas ribojamas tiekimo savaitės ribose.

Suvedus važtaraščio duomenis, vartotojas turi juos išsaugoti paspausdamas [IŠSAUGOTI]. EPS apie duomenų išsaugojimą informuos informaciniu pranešimu (125 pav.).

 

125 pav. Informacinis pranešimas

 

Išsaugojus duomenis, važtaraščiui suteikiama būsena „Inicijuojamas“. Su šios būsenos važtaraščiais galima atlikti sekančius veiksmus:

 • Atnaujinti. Pakeitus išsaugoto važtaraščio duomenis, juos reikia atnaujinti, paspaudus [ATNAUJINTI]. Atnaujinus duomenis, EPS pateiks informacinį pranešimą (125 pav.).
 • Pateikti į VMI. Važtaraščiai į VMI posistemį i.VAZ pateikiami, paspaudus [PATEIKTI Į VMI]. Tik inicijuotus važtaraščius galima pateikti į VMI. Pateikus važtaraštį, jam suteikiamas i.VAZ registracijos numeris. Važtaraščio būsena pakeičiama į „Pateiktas“.
  Paspaudus komandinį mygtuką, EPS pateiks duomenų siuntimo į VMI patvirtinimo pranešimą (126 pav.). Jame paspaudus [TAIP], važtaraščio duomenys bus pateikti į i.VAZ posistemį, paspaudus [NE], bus atsisakyta duomenų pateikimo.

 

126 pav. Patvirtinimo pranešimas

 

Sėkmingai pateikus važtaraščio duomenis į VMI, EPS pateiks informacinį pranešimą (127 pav.).

 

127 pav. Informacinis pranešimas

 

 • Ištrinti važtaraštį. Ištrinti leidžiama tik nepateiktus į VMI važtaraščius. Veiksmas atliekamas paspaudus [IŠTRINTI VAŽTARAŠTĮ].
  Paspaudus komandinį mygtuką, EPS pateiks ištrynimo patvirtinimo pranešimą (128 pav.). Jame paspaudus [TAIP], važtaraščio duomenys bus ištrinti, paspaudus [NE], bus atsisakyta duomenų ištrynimo.

 

128 pav. Ištrynimo patvirtinimo pranešimas

 

Ištrynus važtaraštį, EPS pateiks informacinį pranešimą (129 pav.).

 

129 pav. Informacinis pranešimas

 

Išskleistame važtaraščių duomenų pateikimo elemento apačioje paspaudus [ĮTERPTI EILUTĘ] (130 pav.), bus įterptas naujo važtaraščio įvedimo elementas.

 

130 pav. Papildomo važtaraščio įvedimas

 

4.7.3. Važtaraščių formavimo, pateikimo klaidos

Pardavėjui formuojant naują važtaraštį, bet nepateikus ar pateikus reikalavimų neatitinkančius duomenis, EPS pateiks pranešimus, nurodančius neteisingus, trūkstamus duomenis:

 • Nenurodžius privalomų važtaraščio rekvizitų, trūkstamas duomenų elementas bus pažymimas informaciniu pranešimu (131 pav.).

 

131 pav. Informacinis pranešimas

 • Saugojant naują važtaraštį arba inicijuotą važtaraštį teikiant į VMI, kuriame pristatymo laikas nurodytas ankstesnis nei dabartinis, EPS pateiks klaidos pranešimą ir važtaraštis nebus išsaugotas arba pateiktas į VMI (132 pav.).

 

132 pav. Klaidos pranešimas

 

4.7.4. Važtaraščio duomenų keitimas

Norint pakeisti perduotus važtaraščių duomenis, būtina atkreipti dėmesį į:

 • duomenų koregavimą galima atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos;
 • duomenys galima koreguoti TIK i.VAZ posistemyje.
 • EPS numatyta tik važtaraščių atšaukimo funkcija, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.
  Pastaba! Atkreipkite dėmesį į važtaraščių atšaukimo priežastis (plačiau skaitykite 4.7.6 kyriuje), atšaukus važtaraštį ĮVYKDYTAM TIEKIMUI, kurio duomenis reikia TIK PATIKSLINTI, naujo nebus galima pateikti dėl pasibaigusio važtaraščio duomenų pateikimo termino (važtaraščių duomenų pateikimas vykdomas iki kuro išgabenimo pradžios).

 

VMI i.VAZ posistemyje per 5 d. d. galima redaguoti sekančius duomenis:

 • numatomą pristatymo datą ir laiką – galima keisti tik tuo atveju, jei keičiami gavėjo, vežėjo ir (arba) pristatymo vietos duomenys.
 • visus gavėjo duomenis: kodą, tipą, pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, kontaktinę informaciją.
 • visus vežėjo duomenis: kodą, tipą, pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, kontaktinę informaciją.
 • visus transporto priemonių duomenis: valstybinį numerį, markę, modelį, plombos ID, plombos / komercinio antspaudo aprašymą;
 • visus vairuotojų duomenis: vardą, pavardę.
 • visus iškrovimo vietos duomenis: sandėlio Nr. arba pavadinimą, muitinės kodą, vietos adresą.
 • papildomą informaciją apie krovinį.
 • pridedamų dokumentų laukus: pridedamą dokumentą, dokumento rūšį, datą, dokumento Nr.
 • instrukciją vežėjui.

 

4.7.5. Važtaraščio atšaukimas iš i.VAZ

Pateiktus į VMI važtaraščius per EPS galima tik atšaukti iš i.VAZ posistemio.

Pastaba! Atkreipkite dėmesį į važtaraščių atšaukimo priežastis (plačiau skaitykite 4.7.6 kyriuje), atšaukus važtaraštį ĮVYKDYTAM TIEKIMUI, kurio duomenis reikia TIK PATIKSLINTI, naujo nebus galima pateikti dėl pasibaigusio važtaraščio duomenų pateikimo termino (važtaraščių duomenų pateikimas vykdomas iki kuro išgabenimo pradžios).

Šį veiksmą galima atlikti Važtaraščių sąrašo lange sąraše pasirinkus norimą atšaukti važtaraštį ir paspaudus [ATŠAUKTI IŠ VMI] (133 pav.).

 

133 pav. Važtaraščių sąrašas

 

Paspaudus komandinį mygtuką, EPS pateiks atšaukimo patvirtinimo pranešimą (134 pav.). Jame vartotojas turi pasirinkti atšaukimo priežastį ir paspausti [TAIP], jei ketinama atšaukti važtaraštį arba paspausti [NE], jei norima atsisakyti važtaraščio atšaukimo.

 

134 pav. Važtaraščio atšaukimo patvirtinimas

 

4.7.6. Važtaraščių atšaukimo priežastys

Galimos važtaraščio atšaukimo iš VMI posistemio i.VAZ priežastys:

 • spausdinimo klaida.
 • nutraukta komercinė operacija.
 • sudubliuoti dokumentai.
 • išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas.
 • krovinys grąžintas siuntėjui.
 • kita (būtina nurodyti atšaukimo priežastį).

Atšaukus važtaraštį, EPS jam suteikia būseną „Atšauktas“ ir pateikia informacinį pranešimą (135 pav.). Su šios būsenos važtaraščiais negalima atlikti jokių veiksmų.

 

135 pav. Informacinis pranešimas

 

Pateiktus į VMI važtaraščius galima atšaukti per 5 (penkias) darbo dienas po važtaraštyje nurodytos kuro pristatymo dienos. Bandant važtaraštį atšaukti, pasibaigus atšaukimo laikui, EPS pateiks informacinį pranešimą (136 pav.) ir važtaraštis nebus atšauktas iš VMI.

 

136 pav. Informacinis pranešimas

 

4.7.7. Važtaraščių sąrašas

Visus inicijuotus ir į VMI pateiktus važtaraščius Pardavėjas gali peržiūrėti Važtaraščių sąraše (138 pav.). EPS pardavėjui atidarys einamosios savaitės važtaraščius. Norint peržiūrėti kitų laikotarpių duomenis, filtravimo elemente (137 pav.) reikia pasirinkti kriterijus, pagal kuriuos bus atrinkti važtaraščiai.

 

137 pav. Filtravimo elementas

 

Važtaraščių duomenis galima filtruoti pagal šiuos parametrus:

 • Sandorio numerį. Nurodžius visą ar dalį sandorio numerio, EPS atrinks visus važtaraščius suformuotus konkrečiam sandoriui.
 • Pirkėją. Nurodžius pirkėjo pavadinimą, EPS atrinks visus važtaraščius, pagal kuriuos kuro tiekimas buvo vykdomas nurodytam pirkėjui.
 • i.VAZ Nr. Nurodžius visą ar dalį numerio, EPS atrinks visus važtaraščius atitinkančius nurodytą parametrą.
 • Transporto priemonės Nr. Nurodžius visą ar dalį transporto priemonės numerio, EPS atrinks visus važtaraščius, kuriuose nurodyta transporto priemonė atitinka nurodytą kriterijų.
 • Vežėjo kodą. Nurodžius visą ar dalį vežėjo kodo, EPS atrinks visus važtaraščius, kuriuose vežėjas atitinka nurodytą parametrą.
 • Vežėjo pavadinimą. Nurodžius visą ar dalį vežėjo pavadinimo, EPS atrinks visus važtaraščius, kuriuose nurodytas vežėjo pavadinimas atitinka nurodytą parametrą.
 • Pakrovimo vietą. Nurodžius visą ar dalį pakrovimo vietos adreso ar pavadinimo, EPS atrinks visus važtaraščius, kuriuose nurodyta pakrovimo vieta atitinka nurodytą parametrą.
 • Važtaraščio būseną. Pasirinkus būseną, EPS atrinks visos nurodytos būsenos važtaraščius.
 • Tiekimo laikotarpį. Nurodžius tiekimo savaitę, EPS atrinks visus važtaraščius, pagal kuriuos kuras tiekiamas pasirinktu laikotarpiu.

Filtravimas vykdomas nurodžius parametrus ir paspaudus komandinį mygtuką [IEŠKOTI]. Visi filtravimo parametrai atšaukiami, paspaudus [IŠVALYTI FILTRĄ]. Išvalius filtrą, EPS pateikia einamosios tiekimo savaitės duomenis.

 

138 pav. Važtaraščių sąrašas

 

Lentelės „Važtaraščiai“ elementai:

 • Važtaraščio Nr., Sandorio Nr. – Važtaraščio i.VAZ registracijos numeris. Suteikiamas tik pateiktiems važtaraščiams. Sandorio, kuriam suformuotas važtaraštis, numeris.
 • Važtaraščio būsena – nurodoma važtaraščio būsena.
 • Pirkėjas – pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.
 • Transporto priemonės Nr. – transporto priemonės, kuria vykdomas kuro tiekimas, valstybinis numeris.
 • Vežėjo duomenys. Vežėjo įmonės arba fizinio asmens kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas. Jei kuro tiekimą vykdo pats pardavėjas, nurodomi jo duomenys.
 • Pakrovimo vieta. Kuro pakrovimo vietos adresas.
 • Kiekis/ svoris. Važtaraštyje nurodytas kuro kiekis arba svoris.
 • Pristatymo data ir laikas. Važtaraštyje nurodyta kuro tiekimo data ir laiko intervalas.
 • Veiksmai:
  • [PATEIKTI Į VMI] – paspaudus komandinį mygtuką, važtaraštis bus pateiktas į VMI.
  • [TRINTI] – paspaudus komandinį mygtuką, važtaraštis bus ištrintas.
  • [ATŠAUKTI IŠ VMI] – paspaudus komandinį mygtuką, važtaraštis bus atšauktas iš VMI.
   Pastaba! Atkreipkite dėmesį į važtaraščių atšaukimo priežastis (plačiau skaitykite 4.7.6 skyriuje), atšaukus važtaraštį ĮVYKDYTAM TIEKIMUI, kurio duomenis reikia TIK PATIKSLINTI, naujo nebus galima pateikti dėl pasibaigusio važtaraščio duomenų pateikimo termino (važtaraščių duomenų pateikimas vykdomas iki kuro išgabenimo pradžios).

 

5. NUSTATYMAI

5.1. Paskyros nustatymai

Vartotojas paskyros nustatymuose gali pasikeisti kontaktinę informaciją, maksimalų transportavimo atstumą, prisijungimui prie EPS naudojamą slaptažodį bei administruoti savo gaunamus elektroninius pranešimus.

Pirmą kartą prisijungusiam vartotojui, EPS pateikia informacinį pranešimą (139 pav.) apie tai, jog vartotojas nėra nurodęs kontaktinės informacijos ir (arba) Pardavėjas nėra nustatęs maksimalaus transportavimo atstumo.

 

139 pav. Informacinis pranešimas

 

Vartotojui informaciniame pranešime (139 pav.) paspaudus nuorodą „Paskyros nustatymai“, bus atidarytas Paskyros nustatymų langas (140 pav.).

Paskyros nustatymai (140 pav.) taip pat pasiekiami EPS meniu /Nustatymai/, pasirinkus submeniu /Paskyros nustatymai/.

 

140 pav. Paskyros nustatymai

 

Paskyros nustatymų elementai:

 • Paštas – vartotojo nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo siunčiami biržos pranešimai.
 • Telefonas – vartotojo nurodytas telefono numeris.
 • Maksimalus transportavimo atstumas, km. – (elementas rodomas tik Pardavėjams). Pardavėjo nurodytas maksimalus transportavimo atstumas iki Pirkėjo aikštelės, kurį jis sutinka pristatyti kurą. Pakeitus atstumą, naujas taikomas tik naujai teikiamiems pavedimams.
 • Biokuro biržos dalyvio kategorija – Operatoriaus dalyviui suteikta kategorija. Kategorijos žymimos raidėmis A, B, C, D. Apie kategorijos suteikimą plačiau skaitykite „Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėse“. Informaciją koreguoja tik Operatorius.
 • Mob. telefonas prisijungimui prie sistemos –vartotojo nurodytas mobilaus telefono numeris, kuriuo siunčiami prisijungimo slaptažodžių kodai.
 • Slaptažodis – užkoduotas vartotojo slaptažodis.
 • Siųsti e. pašto žinutes apie: Varnelėmis pažymima norima gauti informacija.
 • Tik mano sandoriai – el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai tik apie tuos sandorius, kuriuos sudarė pats vartotojas.
 • Visi (Įmonės) sandoriai – el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai apie visus sandorius, kuriuos sudarė įmonė, kuriai priskirtas vartotojas.
 • Tik mano kuro kokybės ataskaitos– el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai tik apie tas kokybės ataskaitas, kurias derina pats vartotojas.
 • Visos (Įmonės) kuro kokybės ataskaitos– el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai apie visas kokybės ataskaitas, kurias derina įmonė, kuriai priskirtas vartotojas.
 • Tik mano tiekimo grafikai – el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai tik apie tuos tiekimo grafikus, kuriuos derina pats vartotojas.
 • Visos (Įmonės) tiekimo grafikai – el. paštu gaunami elektroniniai pranešimai apie visus tiekimo grafikus, kuriuos derina įmonė, kuriai priskirtas vartotojas.

Paskyros parametrai keičiami, paspaudus [KEISTI]. Vartotojui atidaromas parametrų keitimo elementas (141 pav.).

 

141 pav. Paskyros duomenų keitimo elementas

 

Parametrai keičiami, pasirinkto elemento eilutėje klaviatūra įvedant naujus ir spaudžiant [SAUGOTI]. Norint atsisakyti pakeitimų, spausti [ATŠAUKTI].

 

5.2. Prekybos aikštelės

Vartotojų prekybai biržoje būtina bent viena prekybos aikštelė. Pardavėjo aikštelė nusako, iš kurios vietovės yra parduodamas kuras, o Pirkėjo aikštelė – į kurią vietą turi būti pristatomas kuras. Pardavėjas gali turėti neribotą skaičių aikštelių.

Pirkėjams prekybos aikšteles suveda Operatorius, pagal „Dalyvio anketoje“ nurodytus duomenis.

Pirmą kartą prisijungusiam Pardavėjui, EPS pateikia informacinį pranešimą (142 pav.), jog jis savo paskyroje nėra sukūręs nė vienos prekybos aikštelės.

 

142 pav. Informacinis pranešimas

 

Vartotojui informaciniame pranešime (142 pav.) paspaudus nuorodą „Prekybos aikštelės“, bus atidarytas Prekybos aikštelių langas (143 pav.).

Prekybos aikštelių kūrimas ir valdymas taip pat pasiekiamas, naudojantis EPS meniu /Nustatymai/ pasirinkus submeniu /Prekybos aikštelės/. Atidarytame prekybos aikštelių lange galima kurti naujas aikšteles, trinti nenaudojamas ar keisti esamas (143 pav.). Taip pat informaciniais tikslais pateikiamas žemėlapis su pažymėtomis visomis pirkimo aikštelėmis. Jei vartotojas yra Pardavėjas, jam bus pažymėtos ir jo pardavimo aikštelės, kitų Pardavėjų aikštelės nerodomos.

 

143 pav. Prekybos aikštelės

 

Lentelės „Prekybos aikštelės“ elementai:

 • ID – unikalus prekybos aikštelės numeris EPS.
 • Pavadinimas – vartotojo nurodytas prekybos aikštelės pavadinimas.
 • Aprašymas– vartotojo pateiktas prekybos aikštelės aprašymas. Piktograma [ ]reiškia, kad kuras bus sveriamas kitoje vietoje.
 • Tipas – prekybos aikštelės tipas: pirkimo arba pardavimo.
 • Žemėlapis – paspaudus nuorodą Žemėlapis, atidaromas žemėlapis su pažymėta konkrečios prekybos aikštelės vieta jame. Jei kuras sveriamas kitoje vietoje, nurodomas maršrutas iki svėrimo vietos.
 • Atstumai iki pirkėjų – elementas pateikiamas tik Pardavėjams. Paspaudus nuorodą Atstumai, atidaromas langas Atstumai (144 pav.), kuriame pateikiami atstumai nuo konkrečios pardavimo aikštelės iki visų EPS užregistruotų pirkimo aikštelių.

 

144 pav. Atstumai

Lentelės „Mano prekybos aikštelė“ elementai:

 • Prekybos aikštelės pavadinimas – Pardavėjo nurodytas prekybos aikštelės pavadinimas.
 • Tiekimo tipai – nurodomas kuro tiekimo būdas iš prekybos aikštelės. Galimi varinatai: autotransportu arba geležinkelio transportu.
 • Koordinatės – Pardavėjo prekybos aikštelės vieta, nurodyta koordinatėmis. Paspaudus koordinačių nuorodą, atidaromas žemėlapis su nurodyta prekybos aikštelės vieta.

Lentelės „Atstumai iki kitų aikštelių“ elementai:

 • Apskritis – nurodoma apskritis, kurioje yra Pirkėjo prekybos aikštelė.
 • Biržos dalyvis. Prekybos aikštelė – nurodomas biržos dalyvio – Pirkėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, prekybos aikštelės pavadinimas ir adresas.
 • Biokuro rūšis ir iškrovimo sąlygos – nurodoma kokia kuro rūšis yra naudojama šioje prekybos aikštelėje ir kokios iškrovimo sąlygos taikomos.
 • Atstumas, km – pardavimo aikštelės atstumas iki konkrečios pirkimo aikštelės, skaičius po „+“ ženklo rodo papildomą atstumą iki svėrimo vietos.
 • Patikslintas atstumas – Pardavėjo patikslintas atstumas iki prekybos aikštelės. Norint patikslinti transportavimo atstumą kreipkitės į Operatorių el. pašto adresu [email protected].
 • Maršrutas – paspaudus nuorodą Maršrutas, atidaromas žemėlapis su nurodytu maršrutu nuo Pardavėjo iki Pirkėjo aikštelės.

Pardavėjai naują prekybos aikštelę gali sukurti, prekybos aikštelės lange (143 pav.) paspaudę [SUKURTI NAUJĄ]. Koreguoti esamos prekybos aikštelės duomenis galima paspaudžiant [KEISTI]. Abiem atvejais, vartotojui atidaromas prekybos aikštelės kūrimo ir keitimo langas (145 pav.).

 

145 pav. Aikštelės kūrimas ir keitimas

 

Kuriant naują arba koreguojant esamą prekybos aikštelę, pateikiami šie duomenys:

 • Tipas – EPS pažymėtas prekybos aikštelės tipas pagal prisijungusio vartotojo tipą.
 • Tiekimo tipas – nurodomas tiekimo tipas iš prekybos aikštelės. Galimi variantai: autotransportu arba tiekimas geležinkeliu.
 • Geležinkelio stotis – pasirinkus tiekimą geležinkelio transportu, papildomai reikia pasirinkti iš kokios geležinkelio stoties bus tiekimas kuras.
 • Aikštelės pavadinimas – prekybos aikštelės pavadinimas EPS rodomas viešai, todėl jis turi būti aiškus ir lengvai suprantamas kitiems EPS vartotojams.
 • Adresas ar aprašymas – elemente įvedama papildoma informacija apie aikštelę. Šis laukas nerodomas kitiems EPS vartotojams.
 • Adresas – įvedamas tikslus prekybos aikštelės adresas arba žemėlapyje spragtelėjus pele nustatoma tiksli prekybos aikštelės vieta. Pasirinkta prekybos aikštelės vieta žemėlapyje pažymima piktograma []. Atkreipkite dėmesį, kad būtų nurodytos koordinatės. Jei koordinatės nenurodytos – naudojantis žemėlapiu pažymėkite reikiamą vietovę ir koordinačių laukelis užsipildys automatiškai.

Užpildžius visus duomenis, jie išsaugomi paspaudus [SAUGOTI]. Norint atsisakyti naujos prekybos aikštelės sukūrimo arba esamos duomenų tikslinimo, paspauskite [ATŠAUKTI].

Norint ištrinti esamą prekybos aikštelę, Prekybos aikštelės lango (143 pav.) lentelėje ties norima ištrinti prekybos aikštele paspauskite [TRINTI]. EPS atidarys prekybos aikštelės ištrynimo patvirtinimo pranešimą (146 pav.).

 

146 pav. Prekybos aikštelės ištrynimo patvirtinimo pranešimas

 

Vartotojui paspaudus [TAIP] prekybos aikštelė bus ištrinta ir EPS antraštėje pateiks ištrynimo patvirtinimą (147 pav.).

 

147 pav. Ištrynimo patvirtinimas

 

Vartotojui bandant ištrinti prekybos aikštelę, kuri yra pasirinkta aktyviame pavedime, t. y. pavedimo būsena „Galiojantis“, EPS neleis ištrinti tokios aikštelės ir antraštėje pateiks informacinį pranešimą (148 pav.).

 

148 pav. Informacinis pranešimas

 

Pirkėjams prekybos aikštelių sukūrimo, ištrynimo ir keitimo funkcijos neaktyvios – jas gali atlikti tik Operatorius, pagal pateikus Pirkėjų prašymus.

 

5.3. Įmonės nustatymai

Meniu /Įmonės nustatymai/ (146 pav.) visiems vartotojams yra suteikiama teisė peržiūrėti, kokios teisės suteiktos įmonės vartotojams. Vartotojai, kuriems suteiktos įmonės administratoriaus teises, gali keisti kitiems įmonės vartotojams suteiktas teises EPS.

 

149 pav. Vartotojų sąrašas

 

Paspaudus [], atidarytame lange (150 pav.) bus galima koreguoti tik aktyvius pasirinkimus. „Prieigos teisėse“, „Leidžiamos prekybos aikštelės“, „Pranešimai el. paštu“ vartotojas gali pasirinkti, kokia informacija yra jam aktuali ir nori gauti susijusius elektroninius pranešimus. Priskyrus norimas teises spaudžiama [IŠSAUGOTI].

 

150 pav. Keisti vartotojo duomenis

 

Taip pat vartotojai gali peržiūrėti už pristatytą kurą išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitus (151 pav.). Rekvizitus galima keisti tik pateikus prašymą Operatoriui.

 

151 pav. PVM sąskaitų-faktūrų rekvizitai

 

6. REIKŠMINGA INFORMACIJA

Biržos dalyvių pateikta reikšminga informacija, kuri įtakoja kuro vartojimą (pvz., įrenginių gedimai, planiniai remontai ir kt.) skelbiama EPS ir Operatoriaus tinklapyje.

Registruoti biržos dalyviai reikšmingą informaciją privalo skelbti vadovaudamiesi VKEKK 2013-12-17 nutarimu Nr. 03-744 patvirtintomis Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklėmis.

Reikšmingą informaciją galima peržiūrėti pasirinkus meniu /Reikšminga informacija/.

 

6.1. Naujo pranešimo įvedimo iniciavimas

Norint inicijuoti naujo pranešimo apie reikšmingą įvykį paskelbimą, pasirenkamas meniu /Reikšminga informacija/. Atidarytame reikšmingos informacijos lange (152 pav.), reikia paspausti [NAUJAS REIKŠMINGOS INFORMACIJOS PRANEŠIMAS].

 

152 pav. Reikšmingos informacijos langas

 

Vartotojui bus atidarytas reikšmingos informacijos pranešimo paskelbimo vedlys (153 pav.). Jame vartotojas turi pasirinkti norimos paskelbti reikšmingos informacijos šabloną.

 

153 pav. Reikšmingos informacijos pranešimo skelbimo vedlys. 1 žingsnis.

 

Jei planuojamas planinis katilinės remontas arba įvyko staigus katilinės gedimas, pasirenkamas „Įrenginių gedimas ar planinis remontas“.

Jei norima skelbti kitą reikšmingą informaciją (pvz., šilumos sezono pradžią/ pabaiga ar kita reikšminga informacija) – pasirenkamas „Kita“.

Pasirinkus pranešimo šabloną, vartotojas bus perkeltas į antrąjį informacijos skelbimo žingsnį.

 

6.1.1. Įrenginių gedimas ar planinis remontas

Pasirinkus „Įrenginių gedimas ar planinis remontas“, atidaromas pranešimo kūrimo vedlys (154 pav.).

 

154 pav. Reikšmingos informacijos pranešimo skelbimo vedlys. 2 žingsnis.

 

Jame vartotojas turi įvesti šią informaciją:

 • Įmonė (1) – elementą užpildo sistema.
 • Įrenginys (2) – elemente pasirenkama katilinė, apie kurią skelbiama reikšminga informacija.
 • Įrenginio instaliuota galia (3) – įrašoma pasirinktos katilinės instaliuota galia MW (megavatais).
 • Įvykis (4) – elemente iš pateikto sąrašo pasirenkama pranešimo priežastis.
 • Įvykio trukmė nuo (5) – elemente nurodoma data nuo kada įvyko gedimas arba planuojamas planinis remontas.
 • Įvykio trukmė iki (6) – elemente nurodoma data, kada planuojama užbaigti įrenginio tvarkymo darbus.
 • Biokuro priėmimo apimtis (7) – elemente nurodomas įvykio laikotarpiu katilinėje priimamas kuro kiekis (procentais) pagal visus galiojančius sandorius.
 • Papildoma informacija (8) – elemente nurodoma kita svarbi informacija, kuri gali būti aktuali kitiems rinkos dalyviams.

Užpildžius formą spaudžiamas mygtukas [TOLIAU] (154 pav.).

 

6.1.2. Kitokios reikšmingos informacijos skelbimas

Tais atvejais, kai norima paskelbti reikšmingą informaciją, kuri nėra susijusi su įrenginių gedimu ar planinio remonto darbais, pasirenkamas pranešimo šablonas „Kita“ (153 pav.).

Vartotojui bus atidarytas pranešimo kūrimo vedlys (155 pav.).

 

155 pav. Reikšmingos informacijos pranešimo skelbimo vedlys. 2 žingsnis.

 

Jame vartotojas turi įvesti šią informaciją:

 • Pranešimas (1) – elemente vartotojas turi nurodyti reikšmingą informaciją (pvz., anksčiau (vėliau) prasidėjęs (pasibaigęs) šildymo sezonas ar kita svarbi informacija), kurią norimą paskelbti. Informacija turi būti išsami, aiški ir tiksli, kad rinkos dalyviai galėtų aiškiai suprasti įvykio esmę ir įvertinti jo galimą poveikį.
 • Įmonė (2) – elementą užpildo sistema.

Užpildžius formą spaudžiamas mygtukas [TOLIAU] (155 pav.).

 

6.2. Pranešimo patvirtinimas

Vartotojui bus atidarytas suformuotas reikšmingos informacijos pranešimas (156 pav.). Patikrinus, ar visa pateikta informacija yra teisinga, pranešimas išinčiamas paspaudžiant [IŠSAUGOTI IR PATEIKTI].

 

156 pav. Reikšmingos informacijos pranešimo skelbimo vedlys. 3 žingsnis.

 

Pranešimas bus išsiųstas Operatoriui patvirtinti ir po patvirtinimo paskelbtas EPS ir www.baltpool.lt.

 

7. PREKYBOS KALENDORIUS

Aukciono datos ir kuro produktų pristatymo laikotarpių kalendorius sudaromas ir skelbiamas EPS. Juos peržiūrėti galima meniu pasirinkus /Prekybos kalendorius/. Vartotojui bus atidarytas Prekybos sesijų ir pristatymo laikotarpių kalendoriaus langas (157 pav.).

Kalendoriuje žalia spalva pažymėta artimiausio aukciono data ir visų pristatymo laikotarpių kuro produktai, kuriais bus prekiaujama pažymėtą aukciono dieną.

Pele užvedus ant aukciono datos violetine spalva bus pažymėti visų pristatymo laikotarpių kuro produktai, kuriais bus prekiaujama pasirinktą aukciono dieną.

 

157 pav. Prekybos sesijų ir pristatymo laikotarpių kalendorius

 

8. BIOKURO KAINA

Meniu /Biokuro kaina/ Operatorius viešai skelbia iki šiol biržoje sudarytų sandorių vidutinę kuro (smulkintos medienos ir medienos granulių) tiekimo kainą konkrečiam mėnesiui (158 pav.).

 

158 pav. Biokuro tiekimo kaina

 

Kainos lentelėje, paspaudus detliau, bus pateikta kiekvienos kuro produkto grupės detali informacija, t. y. kiekvieno tą produkto grupę sudarančių produktų bendra vidutinė mėnesio tiekimo kaina ir kiekviename regione susiformavusi konkretaus kuro produkto vidutinė biokuro tiekimo kaina (159 pav.).

Kiekvieno produkto tiekimo kainą galima peržiūrėti, paspaudus kuro produkto pavadinimo mygtuką, pvz. [SM2 (Skiedra 35-55%], esantį virš duomenų lentelės (159 pav.).

 

159 pav. Biokuro tiekimo kainos detalizacija

 

9. VIDUTINĖ BIOKURO BIRŽOS KAINA

Vidutinė biokuro biržos kaina skelbiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ (toliau – Energijos ar kuro pirkimų taisyklės) 21.1.2 punkto reikalavimus – t. y. sudaryti sąlygas biokuro rinkos dalyviams prieš įsigyjant biokurą kitais būdais palyginti laimėjusio pasiūlymo kainą su vidutine biokuro biržos kaina.

Vidutinė biokuro biržos kainą galima peržiūrėti meniu /Vidutinė biokuro biržos kaina/. Atidaytame lange (160 pav.) pirmiausia reikia pasirinkti ataskaitos parametrus, t. y. norimą produktą, apskritį ir tiekimo laikotarpį. Nustačius ataskaitos parametrus, paspausti [PATIKRINTI BIRŽOS KAINĄ].

 

160 pav. Vidutinės biokuro biržos kainos langas

 

Pagal pateiktus parametrus bus suformuota vidutinės biokuro biržos kainos ataskaita (161 pav.).

 

161 pav. Vidutinės biokuro biržos kainos ataskaita